Kết cấu bê tông ứng suất trước-Bài 1: Khái niệm cơ bản

1 Kết cấu bêtông ứng suất trước là thuật ngữ dùng để chỉ kết cấu, cấu kiện hay sản phẩm bêtông cốt thép mà trong quá trình chế tạo người ta tạo ra theo tính toán ứng suất kéo trước trong toàn bộ hoặc một phần cốt thép và ứng suất nén trong toàn bộ hoặc một phần bêtông. 2 Kết cấu bêtông ứng suất trước là kết cấu bêtông mà trước khi đưa kết cấu vào sử dụng người ta gây ứng suất nén trước cho bêtông sao cho có thể triệt tiêu toàn bộ hay một phần ứng suất kéo do tải trọng sau.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    130    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.