Tóm tắt luận văn: Phát triển nguồn nhân lực CNTT trong tiến trình CNH, HĐH ở TP.HCM đến năm 2020

Từ những thập niên cuối thế kỷ XX đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại mà một trong những đặc trưng nổi bật là cách mạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Có thể nói, CNTT là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác, đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới. Nền kinh tế công nghiệp đang chuyển sang nền kinh tế tri thức. Là một trung tâm.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
382    7    1    24-06-2021