Buông tay ra để em đi

Buông tay em ra! Để em đi! - Tại sao? - Vì em cần 1 người - không phải anh. - Không phải anh? - Đúng! Không phải. - Anh không tin. - Tại sao? - Vì chúng ta yêu nhau quá lâu. - Đúng! Quá lâu! - Những gì chúng ta trải qua cùng nhau quá nhiều. .- Đúng! Quá nhiều! - Đủ để có 1 tình yêu gọi là vĩnh viễn. - Sai! Đủ để chia tay. Haha