Láng giềng.

Chia lửa qua ranh, thành hai ngọn lửa. Rạng nhà rạng cửa láng giềng ơi!" Chát! Chát! Cô bé quàng khăn rằn xô mạnh hai cánh cửa sổ gỗ tiếp tục lịch trình một ngày, đúng hơn là một buổi tự lo học lo chơi ở nhà. Ngoài cửa sổ hàng rào ôrô xanh lâu nay không cắt xén chồi nhánh vươn tua tủa trong nắng sớm.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG