Mảnh gương vỡ

Tôi biết rằng chính nó, chính là nó lấy của tôi, không còn ai khác. Tôi nhớ rõ đã cất vào cặp rồi, tại sao đến lúc về không thấy đâu nữa? Chỉ có nó thôi. Ôi chao, hèn thật! Và tôi đã nhìn nó với vẻ khinh bỉ không giấu giếm. Nó quay mặt đi, không biểu lộ gì hết