Tổ 4 !!

Linh à - Dạ . - Em thông cảm cho bạn Lâm vì mắt bạn ấy kém chuyển xuống bàn 4 đổi chỗ cho bạn ấy được hok ? - DạVâng. Tôi thoáng ngạc nhiên,thoáng chút bùn,nhưng rồi cũng đồng từ bỏ chỗ ngồi lý tưởng từ bàn 2 xuống khu vựa

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG