Biểu mẫu " Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất"

Biểu mẫu " Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất" dành cho hộ gia đình, cá nhân | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi:2 - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn - Ủy ban nhân dân quận, huyện - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi t ên chủ hộ): 2. Chứng minh nhân dân số: do cấp ngày .tháng .năm 3. Địa chỉ thường trú : 4. Địa chỉ liên hệ:.Điện thoại: 5. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xã, quận, huyện): do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) (Ủy ban nhân dân.) cấp 6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:m2 , với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên .lập ) hoặc trích lục bản đồ địa chính số .ngày của 7. Mục đích sử dụng mới: 8. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có): 9. Cam kết : - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn; - Cam kết khác (nếu có): , . Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (ký, ghi rõ họ và tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
165    83    3    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.