Biểu mẫu " Đơn xin giao đất"

Biểu mẫu " Đơn xin giao đất" dành cho hộ gia đình, cá nhân | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi2:- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. - Ủy ban nhân dân quận, huyện. - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đinh thì ghi tên chủ hộ): 2. Chứng minh nhân dân số: do .cấp năm 3. Địa chỉ thường trú: 4. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: 5. Địa điểm khu đất xin được giao: 6. Diện tích (m2) : Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên: lập ngày hoặc trích lục bản đồ địa chính số . 7. Mục đích sử dụng đất: 8. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn): 9. Phương thức trả tiền sử dụng đất: 10. Cam kết: - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn; - Cam kết khác (nếu có): , Người xin giao đất (ký và ghi rõ họ tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    8    2    18-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.