Biểu mẫu " Đơn xin giao đất"

Biểu mẫu " Đơn xin giao đất" dành cho hộ gia đình, cá nhân | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi2:- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. - Ủy ban nhân dân quận, huyện. - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đinh thì ghi tên chủ hộ): 2. Chứng minh nhân dân số: do .cấp năm 3. Địa chỉ thường trú: 4. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: 5. Địa điểm khu đất xin được giao: 6. Diện tích (m2) : Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên: lập ngày hoặc trích lục bản đồ địa chính số . 7. Mục đích sử dụng đất: 8. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn): 9. Phương thức trả tiền sử dụng đất: 10. Cam kết: - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn; - Cam kết khác (nếu có): , Người xin giao đất (ký và ghi rõ họ tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    2    1    14-06-2021