Bài giảng Công nghệ bảo quản & chế biến thịt, cá - GS.TSKH. Nguễn Trọng Cẩn

Bài giảng Công nghệ bảo quản & chế biến thịt, cá - . Nguễn Trọng Cẩn giới thiệu tới người học những nội dung kiến thức sau: Nguyên liệu thịt, cá; bảo quản và chế biến lạnh thịt, cá; chế biến các sản phẩm truyền thống; công nghiệp đồ hộp TP. để nắm bắt nội dung chi tiết của bài giảng. | CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN & CHẾ BIẾN THỊT, CÁ Thời lượng: 45 tiết Giảng viên: Trọng Cẩn TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng. Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản (tập 2). Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1990. 2. Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn. Nguyên liệu chế biến thủy sản. NXB Nông nghiệp 2006. 3. Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Lệ Hà. Công nghệ đồ hộp thủy sản và gia súc gia cầm. NXB Khoa học và Kỹ thuật 2008. 4. Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Lệ Hà. Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm. NXB Khoa học và kỹ thuật 2009. 5. Nguyễn trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Lệ Hà. Đại cương về công nghệ chế biến thủy sản. Đại học Thủy sản Nha Trang XB 2002. 6. Trần Đức BA,Phạm Văn Bôn. CN lạnh TP nhiệt đới, ĐH Bách khoa 1993 Nội dung chi tiết môn học Mở đầu Chương 1: Nguyên liệu thịt, cá . Cấu trúc của mô cơ thịt, cá . Thành phần hóa học của mô cơ thịt, cá . Những biến đổi sau khi chết của thịt, cá . Vận chuyển và kiểm tra thịt,cá tươi. . Sơ | CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN & CHẾ BIẾN THỊT, CÁ Thời lượng: 45 tiết Giảng viên: Trọng Cẩn TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng. Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản (tập 2). Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1990. 2. Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn. Nguyên liệu chế biến thủy sản. NXB Nông nghiệp 2006. 3. Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Lệ Hà. Công nghệ đồ hộp thủy sản và gia súc gia cầm. NXB Khoa học và Kỹ thuật 2008. 4. Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Lệ Hà. Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm. NXB Khoa học và kỹ thuật 2009. 5. Nguyễn trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Lệ Hà. Đại cương về công nghệ chế biến thủy sản. Đại học Thủy sản Nha Trang XB 2002. 6. Trần Đức BA,Phạm Văn Bôn. CN lạnh TP nhiệt đới, ĐH Bách khoa 1993 Nội dung chi tiết môn học Mở đầu Chương 1: Nguyên liệu thịt, cá . Cấu trúc của mô cơ thịt, cá . Thành phần hóa học của mô cơ thịt, cá . Những biến đổi sau khi chết của thịt, cá . Vận chuyển và kiểm tra thịt,cá tươi. . Sơ bộ bảo quản nguyên liệu. Chương 2: Bảo quản và chế biến lạnh thịt, cá . Nguyên lý sinh lạnh . Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp tới sự phát triển của VSV . Các phương pháp làm lạnh: ý nghĩa, cơ sở kỹ thuật, làm lạnh & thiết bị. . Biến đổi của trong qúa trình làm lạnh đông. . Một số quy trình chế biến lạnh. Chương 3: Chế biến các sản phẩm truyền thống . Ướp muối thịt,cá: Muối Ăn, sự và thẩm thấu của muối,fg fap ướp,CN ướp. biến nước mắm: Cơ chế hình thành, các fg pháp chế biến, kéo rút và lọc nước mắm biến khô thịt,cá: Các dạng ẩm, sự khuếch tán của nước, các làm khô, phơi khô, chế biến các sản phẩm khô. Chương 4. Công nghệ đồ hộp TP . Xử lý : phân loại,rửa,xử lý cơ học . Xử lý nhiệt nguyên liệu: Chần hấp, rán, hun khói, cô đặc. th phẩm vào hộp, bài khí, ghép kín. . Thanh trùng: mục đích, , chế độ , các ảnh hưởng, làm nguội. . Một số quy trình sản xuất đồ hộp gia súc, gia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    86    11    02-12-2023
6    49    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.