Truyện Tru Tiên - Hồi 83 Tập 8

Tuyển tập truyện "Tru Tiên - Hồi 83 Cựu Nghiệt" dành cho những bạn yêu thích đọc truyện Kiếm Hiệp. | ----. . .--A Kho Tang Kiêm Hiệp NHnN MON QUAN Tru Tien Nguyên tác Ticiu Nsnh TÄP 8 HOI 83 Cựu Nghiệt1 N eo Đạo Huyền ở bền trong ruc hung vĩ cuạ lạ liệt khấp nởi. Ọt khoang đất trống Ung cấc vị trưởng lấo ngoi đều nhưởng cho Đạo Huyền ấm đong lộn xộn hởp lại thạnh một đoạn mạ chạn nhạn tiến đến Ngoc Thạnh Điền. Nhưn Ngoc Thạnh Điền cung bị tấn phạ tạn điền đấ bị sut lở hư hong quạ nưạ những viền đạ nhưng Bon Điền Bất Dịch đề tử nhạnh chong chỉnh đo từ bền cạnh kềo lấy môt cấi ghế mởi Đạo Huyền chạ xuong trền ngưởi co linh đởn gì kịp lấy rạ tron nuot hết. m Bon Điền Bất Dịch nhìn sạc mạt Đạo Huyền chạn nhạn trạng bềch như khong con giot mấu đạc biết lấ vết thưởng ở bung mấu lạn rấ gấp mấy lấn đấ bị đong lại tư luc nấo dưởng như nhuom đền cấ vạt ấo bcít giấc đều co về ưu tư. Đạo Huyền chấn nhấn ro rấng lấ bị thưởng rất nấng rất mềt moi sạu khi tỉnh dấy ngạy cấ noi cung khong thề mở miềng đưởc. Điền Bất Dịch liền đềm Đại Hoấng Đạn mấ mình kho cong luyềnthành đưạ cho Đạo Huyền chấn nhấn phục ngạy vấo 3 viền. Quạ môt luc thuoc co tấc dung vết thưởng cuạ Đạo Huyền chấn nhấn mởi co về khấ lền. Luc đo cấc trưởng lão đề tư xung quạnh đều xum lại bon Lấm Kinh vu Trưởng Tiều Phạm cung Luc Tuyết Ky cung đấ đến nởi vưạ nhìn thấy Chưởng mon chấn nhấn bị thưởng năng như vấy bất giấc thất sạc. Mot luc sạu bon ngưởi Tong Đại Nhấn Tề Hạo cung kịp về đến nởi. Đạo Huyền chấn nhấn tinh thấn đấ co chut hoi phuc khề mở mất thấy bon Điền Bất Dịch xung quạnh nềt mất đấy lo ấu đạng nhìn mình bền gưởng cưởi noi Tạ vấn con tru đưởc khong hề gì đấu. Bon ngưởi Điền Bất Dịch giở mởi thở phấo nhề nhom môt ngưởi trong bon ho chởt nghĩ đến thạnh co kiếm Tru Tiền trong truyền thuyết lại nhìn thấy Đạo Huyền chấn nhấn hại tạy trong khong lại khong thấy bong dấng Tru Tiền đấu cạ. Ngoại Ngoc Thạnh 1 Cựu Nghiềt Toi ấc trưởc đấy Dịch giả Plasma 805 Hoi 083 ----. . .--A Kho Tang Kiêm Hiệp NHnN MON QUAN Tru Tien Nguyên tác Ticiu Nsnh ôn sư dường như muôn ương vong. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN