Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 3

Bài 3: Thời giá tiền tệ - Thời giá tiền tệ được sử dụng như yếu tố cốt lõi trong rất nhiều mô hình phân tích và định giá tài sản, kể cả đầu tư hữu hình lẫn đầu tư tài sản tài chính. Bài này sẽ lần lượt xem xét các vấn đề liên quan đến thời giá tiền tệ nhằm tạo nền tảng kiến thức cho các bài sau. | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2oo3-2004 Phân tích Tài chính Bài giảng Bài giảng 3 Bài 3 THỜI GIA TIEN TỆ Khai niệm thôi giá tiền tệ rất quan trọng trong phân tích tài chính vì hau hết các quyết định tái chính từ quyết định đáu tư quyết định tái trợ cho đến các quyết định về quán ly tái sán đếu co liến quán đến thôi giá tiến tế. Cu thế thôi giá tiến tế được sử dung như yếu to cot loi trong rát nhiếu mo hình phán tích vá định giá tái sán kế cá đáu tư tái hưu hình lán đáu tư tái sán tái chính. Bái náy sế lán lượt xếm xết các ván đế liến quán đến thôi giá tiến tế nhám tạo nến táng kiến thưc cho các bái sáu. 1. Lai đơn lai kép và thời giá tiền tệ cua một sô tiền Lãi đơn simple interest Lái chính lá sô tiến thu đưôc đoi vôi ngưôi cho váy hoặc chi rá đoi vôi ngưôi đi váy do viếc sử dung vo n váy. Lãi đơn lá sộ tiến lái chỉ tính trến sộ tiến goc má khong tính trến so tiến lái do so tiến goc sinh rá. Cong thưc tính lái đôn như sáu SI Po i n Trong đo SI lá lái đôn P0 lá so tiến goc i lá lái suất ky hán vá n lá so ky hán tính lái. Ví du bán ky gưi 1000 váo tái khoán định ky tính lái đôn vôi lái suất lá 8 nám. Sáu 10 nám so tiến goc vá lái bán thu vế lá 1000 1000 0 08 10 1800. Lãi kép compound interest Lãi kep lá so tiến lái khong chỉ tính trến so tiến goc má con tính trến so tiến lái do so tiến goc sinh rá. No chính lá lái tính trến lái háy con goi lá ghếp lái compounding . Khái niếm lái kếp rát quán trong vì no co thế ưng dung đế giái quyết rát nhiếu ván đế trong tái chính. Lãi kep lien tuc continuous cpompound interest Lãi kep lien tuc lá lái kếp khi so lán ghếp lái trong mot thôi ky nám tiến đến vo cung. Nếu trong mot nám ghếp lái mot lán thì chung tá co lái háng nám ánnuálly nếu ghếp lái 2 lán thì chung tá co lái bán niến sếmiánnuálly 4 lán co lái thếo quy quártếrly 12 lán co lái thếo tháng monthly 365 lán co lái thếo ngáy dáily . Khi so lán ghếp lái lôn đến vo cung thì viếc ghếp lái diến rá liến tuc. Khi áy chung tá co lái liến tuc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
237    87    3    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.