Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 4

Bài 4: Định giá chứng khoán - Qua bài này học viên không chỉ được làm quen với mô hình định giá chứng khoán mà còn biết cách sử dụng mô hình này trong một số tình huống định giá và phân tích tài chính khác. | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2oo3-2004 Phân tích Tài chính Bài giảng Bài giảng 4 Bài 4 ĐỊNH GIA CHỨNG KHOAN Bài này vận dụng các khai niệm và công thức tính cua bài 3 để định gia các loại chứng khoán dái hạn bao gôm trái phiếu cô phiếu ứụ đái vá cô phiếu thứớng. Qua bái náy hoc viển không chỉ đứợc lám quện với mô hình định giá chứng khoán má côn biết cách sử dung mô hình náy trong môt sô tình huống định giá vá phán tích tái chính khác. Tuy nhiển trứớc khi bát đáu định giá chứng khoán cán phán biệt môt sô cáp khái niệm sau đáy vể giá trị. 1. Các cặp khái niệm vệ gia trị Giá trị thanh ly và giá trị hoạt động Cáp khái niệm náy dung để chỉ giá trị của doanh nghiệp dứới hái giác đô khác nhau. Giá trị thanh ly liquidátion valuể lá giá trị hay sô tiện thu đứớc khi bán doanh nghiệp hay tái sán không côn tiểp tuc hoat đông nứa. Giá trị hoat đông going-concểrn valuể lá giá trị hay sô tiện thu đứớc khi bán doanh nghiệp ván côn tiểp tuc hoat đông. Hái loai giá trị náy ít khi náo báng nhau thám chí giá trị thanh ly đôi khi côn cao hớn cá giá trị hôát đông. Giá trị sộ sách vá giá trị thị trường Khi nôi giá trị sô sách bôôk valuể ngứới tá cô thể để cáp đển giá trị sô sách cua môt tái sán hoác giá trị sô sách cua môt doanh nghiệp. Giá trị sô sách cua tái sán tức lá giá trị kể toán cua tái sán đô nô báng chi phí mua sám tái sán trừ đi phán khấu hao tích luy cua tái sán đô. Giá trị sô sách cua doanh nghiệp hay công ty tức lá giá trị toán bô tái sán cua doanh nghiệp trừ đi giá trị các khoán nớ phái trá vá giá trị cô phiểu ứu đái đứớc liệt kể trển báng cán đôi tái sán cua doanh nghiệp. Giá trị thị trứớng markểt valuể lá giá cua tái sán hoác doanh nghiệp đứớc giao dịch trển thị trứớng. Nhìn chung giá trị thị trứớng cua doanh nghiệp thứớng cao hớn giá trị thanh ly vá giá trị hoat đông cua nô. Giá trị thị trường vá giá trị ly thuyết Cáp giá trị náy thứớng dung để chỉ giá trị cua chứng khoán tức lá giá trị cua các loai tái sán tái chính. Giá trị thị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.