Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 5

Bài 5: Lợi nhuận và rủi ro - Bài này sẽ xem xét chi tiết hơn mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời chỉ ra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tư vào một danh mục bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau. | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2oo3-2004 Phân tích Tài chính Bài giảng Bài giảng 5 Bài 5 LỢI nhuận va rủi ro Trong bai 4 chung ta đã đề cập nhiều đến tỷ suất lợi nhuận nha đầu tư đòi hỏi. Bai 5 sẽ xem xét chi tiết hôn mòi quan hề giưa lợi nhuạn va rui ro đòng thôi chỉ ra cach tính lợi nhuạn va rui ro trong trưông hợp đau tư vao mỏt danh muc bao gòm nhiều loai chưng khoan khac nhau. 1. Định nghĩa lợi nhuận va rủi ro Lợi nhuân return la thu nhap co được từ một khoan đau tư thưông được biếu thị bang tỷ lề phan tram1 giưa thu nhap va gia trị khoan đau tư bo ra. Ví du ban bo ra 100 đề mua mọt co phiếu được hượng co tóc la 7 mọt nam va sau 1 nam gia thị trượng cua co phiếu đo la 106 . Lợi nhuan ban co được khi đau tư co phiếu nay la 7 6 100 13 . Như vay lợi nhuan đau tư cua ban co được từ 2 nguồn 1 co tưc được hượng tư co phiếu va 2 lợi von - tưc la lợi tưc co được do chưng khoan tang gia. Tong quat R l- t- - trong đo R la lợi nhuan thực hoặc kỷ vong Dt la co tưc Pt la gia co phiếu Pt-1 ợ thợi điềm t va Pt-1 la gia co phiếu ợ thợi điềm t - 1 . Nếu lay co tưc va gia co phiếu thềo gia trị thưc tế thì chung ta co lợi nhuan thưc nếu lấy co tưc va gia co phiếu thềo so liệu kỷ vong thì chung ta co lợi nhuan ky vong. Rui ro được định nghĩa la sự sai biết cua lợi nhuan thưc tế so vợi lợi nhuan ky vong. Gia sử ban mua trai phiếu kho bac đề co được lợi nhuan la 8 . Nếu ban giữ trai phiếu nay đến cuôi nam ban sề được lợi nhuan la 8 trên khoan đau tư cua mình. Nếu ban khong mua trai phiếu ma dung so tiền đo đề mua co phiếu va giữ đến hết nam ban co thề co hoac co thề khong co được co tưc như ky vong. Hợn nưa cuối nam gia co phiếu co thề lền va ban được lợi cung như gia co thề xuong khiến ban bị lo. Kết qua la lợi nhuan thưc tế ban nhan được co thề khac xa so vợi lợi nhuan ban ky vong. Nếu rui ro được định nghĩa la sư sai biết giưa lợi nhuan thưc tế so vợi lợi nhuan ky vong thì trong trượng hợp trên ro rang đau tư vao trai phiếu co thề xềm như khong co rui ro .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.