Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 6

Bài 6: Mô hình định giá tài sản vốn - Trong bài này chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để xác định cụ thể lợi nhuận nhà đầu tư đòi hỏi cũng như mô tả mối quan hẹ giữa lợi nhuận và rủi ro qua mô hình định giá tài sản vốn. | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2oo3-2004 Phân tích Tài chính Bài giảng Bài giảng 6 MO HÌNH ĐỊNH GIA TAI SAN VON Trong bài 4 chúng ta đã sử dụng lợi nhuận nhà đầu tư đòi hoi kể để làm suất chiết khấu khi định già chưng khoan. Bài 5 xem xểt chi tiết hôn vể lợi nhuận và quan hể giưa lợi nhuàn vôi rui ro đòng thôi giôi thiểu càch xàc định lợi nhuàn và rui ro cua một danh muc đàu tư. Bài tiểp thểo sể xểm xểt làm thế nào để xàc định cu thể lợi nhuàn nhà đàu tư đoi hoi cung như mo tà moi quan hể giưa lợi nhuàn và rui ro qua mo hình định già tài sàn von. 1. Giới thiệu chung MO hình định giá tài sản von Capital asset pricing model - CAPM là mo hình mo ta moi quan hể giưa rui ro và lợi nhuàn kỳ vong. Trong mo hình này lợi nhuàn kỳ vong bàng lợi nhuàn khong rui ro risk-frểể cọng vợi mọt khoan bu đàp rui ro dựa trển cợ sợ rui ro toàn hể thong cua chưng khoan đo. Con rui ro khong toàn hể thong khong được xểm xểt trong mo hình này do nhà đàu tư co thể xày dưng danh muc đàu tư đa dang hoà để loai bo loai rui ro này. Mo hình CAPM do William Sharpể phàt triển từ nhưng nàm 1960 và đà co được nhiều ưng dung từ đo đến nay. Màc du con co mot số mo hình khàc no lưc giai thích đong thài thị trượng nhưng mo hình CAPM là mo hình đợn giàn vể màt khai niệm và co khà nàng ưng dung sàt thưc vợi thưc tiển. Cung như bất ky mo hình nào khàc mo hình này cung chỉ là mot sự đợn giàn hoà hiển thưc nhưng no vàn cho phểp chung ta rut ra nhưng ưng dung hưu ích. 2. Những giả định Mo hình luon bat đàu bàng nhưng già định càn thiết. Nhưng già định co tàc dung làm đợn giàn hoà nhưng vàn đàm bào khong thay đổi tính chat cua vấn để. Trong mo hình CAPM chung tà lưu y co nhưng già định sau Thị trượng von là hiểu quà ợ cho nhà đàu tư được cung cấp thong tin đày đu chi phí giao dịch khong đàng kể khong co nhưng han chế đàu tư và khong co nhà đàu tư nào đu lợn để ành hượng đến già cà cua mot loai chưng khoan nào đo. Noi khàc đi già định thị trượng von là thị trượng hiểu quà và hoàn hào. Nhà đàu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.