Kinh tế Fulbright PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Bài giảng 6b

Tài liệu Kinh tế Fulbright_ Phân tích tài chính_ Bài "Lý thuyết thị trường vốn " dành cho các bạn đang tìm hiểu về bộ môn phân tích tài chính. | Bai giang 6 Chương trình Giang dạy Kinh té Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phan tích Tai chính Bai giang Phụ lục bài 6 LY THUYẾT THỊ TRƯỜNG VON NHỮNG GIA ĐỊNH Các ly thuyết kinh tế thường bắt đầu bằng những giả định. Những giả định này giúp đơn giản hoả vấn đế trong nghiến cữu. Tuy nhiến chúng lảm cho ly thuyết co phản nào xả rời vời thữc tiến những sự xả rời nảy phải nảm trong phảm vi co thế chấp nhản đữờc. Khi xảy dững ly thuyết thị trữờng von cảc nhả nghiến cữu đữả rả 2 loại giả định giả định liến quản đến hảnh vi củả nhả đảu tữ vả giả định liến quản đến thị trữờng von. Những giả định ve hành vi cua nha đầu tư 1. Ly thuyết thị trữờng von cho rảng nhả đảu tữ rả quyết định đảu tữ dữả thếo 2 thảm so lời nhuận ky vong vả phữờng sải cuả lời nhuận. 2. Ly thuyết thị trữờng von con cho rảng nhả đảu tữ noi chung lả ngữời ngải rui ro. Do vảy đế ho co thế đảu tữ cản phải co phản lời nhuản bu đảp cho rui ro mả ho phải gảnh chịu. 3. Ly thuyết thị trữờng von cho rảng nhả đảu tữ rả quyết định trong một khoảng thời giản nảo đo co thế lả sảu thảng mọt nảm hảy hải nảm. Những giả định ve thị trường von 1. Ly thuyết thị trữờng von cho rảng thị trữờng von lả thị trữờng cảnh tranh hoản hảo nghĩả lả so lữờng ngữời muả vả ngữời bản đu lờn vả tảt cả cảc nhả đảu tữ riếng lế khong thế ảnh hữờng đến giả cả tải sản giảo dịch trến thị trữờng. 2. Ly thuyết thị trữờng von con giả định rảng khong co chi phí giảo dịch vả khong co sữ cản thiếp nảo ảnh hữờng đến cung cảu trến thị trữờng. 3. Cuối cung ly thuyết thị trữờng von cho rảng nhả đảu tữ co thế vảy vả cho vảy ờ mữc lải suảt phi rui ro. ĐỮỜNG THỊ TRỮỜNG VON CAPITAL MARKET LINE - CML Ly thuyết thị trữờng von xếm xết dảnh muc đảu tữ bảo gom tải sản phi rui ro vả dảnh muc đảu tữ hiếu quả M thếo định nghĩả cuả Mảrkowitz. Tảp hờp những sự kết hờp cuả dảnh muc nảy nảm trến đữờng thảng kế từ trục tung ờ điếm co lời nhuản phi rui ro đến điếm tiếp xuc vời đữờng giời hản dảnh muc đảu tữ hiếu quả nhữ đữờc mo tả trến hình dữời đảy. Nguyen Minh Kieu 1

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    29    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.