Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 7

Bài 7: Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn - Trong hoạt động của công ty, các nhà quản lý, đặc biệt là giám đốc tài chính, thường gặp phải những dự án đầu tư vốn lớn. Trong bài này chúng ta sẽ lần lượt xem xét quá trình phân tích và ra quyết định đầu tư hay không vào một dự án nào đó của công ty. | Chương trình Giang dạy Kinh té Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phan tích tai chính Bai giang Bai giang 7 Bài 7 PHAN TÍCH TAI CHÍNH VA QUYET ĐỊNH ĐAU TƯ VON Bai 1 đã chỉ ra rang quyết định đầu tư von la một trong những quyết định chủ yếu trong tai chính công ty. Trong bai nay chung ta sẽ lan lượt xem xét qua trình phan tích va ra quyết định đau tư hay khOng vao mọt dự an nao đo cua cong ty. 1. Các loại dự an đầu tư trong công ty Trong hoạt đọng cua cong ty cac nha quan ly đặc biét la giam đoc tai chính thưông gap phai những dư an đau tư von lôn. Dựa vao muc đích cac dự an đau tư von co the được phan loai thanh Dư an đau tư môi tai san cOÍ định Dư an thay thế nham duy trì hoat đOng san xuất kinh doanh hoäc cat giam chi phí Dư an mô rOng san pham hoäc thị trưông hién co sang san pham hoäc thị trưông môi Dư an an toan lao đOng va hoac bao vé moi trưông Dư an khac. Y tưông vé mOt dư an đau tư thưông xuất phat từ muc đích cua dư an đo. Tuy nhién khi phan tích xem cO nén đau tư vao mOt dự an hay khOng ngưôi ta khOng chỉ xem xét đến muc đích ma cOn đến hiệu qua vé mặt tai chính cua dư an. ĐOi khi nhiéu dự an đéu cO hiéu qua tai chính được đé xuất cung mOt luc. Khi đo viéc phan loai dư an theo muc đích đé phan tích va ra quyết định đau tư khOng quan trong bang viéc phan loai dưa vao moi quan hé giưa cac dư an. Dưa vao moi quan hé cac dự an co thé phan chia thanh Dư an đOc lập la dự an ma viéc chap nhận hay bac bO dự an khong anh hưông gì đến nhưng dư an khac đang được xem xét. Dư an phu thuOc la dự an ma viéc chấp nhân hay bac bO dư an phu thuOc vao viéc chap nhân hay bac bO mOt dư an khac. Dư an loai trừ nhau la nhưng dư an khong thé được chấp nhan đong thôi nghĩa la chỉ được chon mOt trong sốnhưng dự an đo ma thoi. 2. Quy trình phán tích vá quyết định đáu tư Phan tích va ra quyết định đau tư la qua trình lap kế hoach cho mOt khoan chi đau tư cO sinh lôi ky vong lien tuc trong nhiéu nam. Viéc thưc hién cac dự an trén sé anh hưông đến ngan lưu chung cua cong ty ngay bay giô .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.