Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 8

Bài 8: Đòn bẩy hoạt động và đòn bấy tài chính - Trong kinh doanh người ta mượn thuật ngữ "đòn bẩy" ám chỉ việc sử dụng chi phí cố định (fixed costs) để gia tăng khả năng sinh lợi của công ty. Trong bài này chúng ta sẽ khám phá những nguyên lý sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh, bao gồm đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính. | Chương trình Giang dạy Kinh té Fulbright Nien khóa 2003-2004 Phan tích tai chính Bai giang Bai giang 8 Bài 8 ĐÒN BAY HOẠT ĐỘNG VA ĐÒN BAY TAI CHÍNH Trong cơ học chúng ta đã quen thuộc với khái niệm đòn bay như là công cụ để khuếch đại lực nhàm biến một lực nhô thành một lực lơn hơn tác động vào vát thể chúng ta càn dịch chuyển. Trong kinh doanh ngươi ta mượn thuạt ngự đôn bày ám chỉ việc sử dụng chi phí co định fixed costs để gia tàng khà nàng sinh lợi cua cong ty. Trong bài này chung ta sể khàm phà nhưng nguyện ly sử dung đon bày trong kinh doanh bao gom đon bay hoat đong operating leverage và đon bay tài chính financial leverage . 1. Đòn bẩy hoạt động Phân tích ảnh hưởng của đòn bẩy hoạt động Đon bay hoat đong operating leverage là mực đo sử dung chi phí hoat đong co định cua cong ty. Ớ đày chung ta chỉ phàn tích trong ngàn han bơi vì trong dài han tat cà càc chi phí đều thay đoi. Chi phí co định là chi phí khong thay đoi khi so lựơng thay đổi. Chí phí co định co the ke ra bao gom càc loai chi phí nhự khàu hao bào hiem mot bo phận chi phí điên nựơc và mot bo phân chi phí quàn ly. Chi phí biến đoi là chi phí thay đoi khi so lựơng thay đoi chàng han chi phí nguyen vàt lieu lao đong trực tiep mot phàn chi phí điẹn nựơc hoa hong bàn hàng mot phàn chi phí quàn ly hành chính. Trong kinh doanh chung ta đàu tự chi phí co định vơi hy vong so lựơng tieu thu se tao ra doanh thu đu lơn đe trang trài chi phí co định và chi phí biến đoi. Giong nhự chiếc đon bày trong cơ hoc sự hien dien cua chi phí hoat đong co định gày ra sự thay đoi trong so lựơng tiếu thu đế khuếch đai sự thay đoi lơi nhuàn hoặc lo . Đế minh hoa điếu này chung ta xem xet ví du cho ơ bàng trang 2. Kết quà phàn tích ành hựơng cua đon bay hoat đong thế hien ơ phàn B. Đoi vơi moi cong ty đeu co doanh thu và chi phí biến đoi tàng 50 trong khi chi phí co định khong thay đọi. Tat cà càc cong ty đeu cho thày co sự ành hựơng cua đon bày hoat đong the hien ơ cho doanh thu chỉ tàng 50 nhựng lơi nhuàn tàng vơi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG