Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 8 bis

Bài 8 bis: Quyết định cơ cấu vốn của công ty - Trong các bài về chi phí sử dụng vốn và hoạch định vốn đầu tư chúng ta đã dựa vào một cơ cấu vốn cho sẵn để tính chi phí sử dụng vốn trung bình và sử dụng nó như là suất chiết khấu để phân tích trong hoạt động đầu tư vốn. Mục tiêu của bài này là xem xét và phân tích sự ảnh hưởng của cơ cấu vốn lên giá cổ phiếu của công ty. | Chương trình Giang dạy Kinh té Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phan tích tai chính Bai giang Bai giang 8bis Bài 8bis QUYET ĐỊNH CƠ CAU VON CUA CONG TY Trong các bài về chi phí sử dụng von và hoạch định von đầu tư chung ta đã dựa vào một cơ cau von cho sán đề tính chi phí sử dụng von trung bình và sử dụng no như là suất chiết khấu đề phàn tích trong hoàch định đàu tử von. Khi cơ càu von cuà cong ty thày đổi thì liều chi phí sử dung von co thày đoi theo và do đo viềc quyết định đàu tử hày khOng đàu tử vào mọt dử àn nào đo co thày đoi theo hày khOng Ngoài rà khi cơ cấu von thày đoi thì rui ro cong ty co thày đoi do đo già co phiếu củà cong ty co thày đoi theo khOng Muc tiều củà bài này là xem xềt và phàn tích sự ành hửơng củà cơ cấu von lền già co phiếu củà cong ty. 1. Đặt vấn đề Cơ cấu von càpitàl structure là quàn hề về ty trong củà tửng loài von dài hàn bào gom nơ von co phàn ửu đài và von cô9 phàn thửơng trong tong sô nguOn von cuà cong ty. Tuy nhiền trong phàm vi bài này chung tà chỉ xem xềt cơ cấu von cuà cong ty bào gom nơ và von co phàn thửơng và xem nhử cong ty khOng co phàt hành co phiếu ửu đài. Vàn đề đặt rà là liệu mọt cong ty nào đo co thề tàc đong đền già trị và chi phí sử dung von cuà no bàng càch thày đoi cơ cấu nguon von hày khong. Càn lửu y phàn biet sự tàc đOng do thày đoi cơ cấu nguon von vơi sử tàc đOng do nhửng quyết định đàu tử và quàn ly tài sàn. Đề phàn biet điều này chung tà già định sử thày đoi cơ cấu nguon von ơ đày xày rà là do cong ty phàt hành chửng khoàn nơ đề muà lài co phiếu thửơng hoàc phàt hành co phiếu thửơng đề muà lài nơ. Bất luận kiều gì vàn đề đàt rà là tong già trị cong ty và lơi nhuàn đoi hoi sề thày đoi thế nào khi ty lề nơ và von chu sơ hửu thày đoi Đề đơn giàn khi nghiền cửu vàn đề này chung tà làp mot sogià định nhử sàu Lơi nhuàn cuà cong ty co toc đo tàng trửơng bàng khong và cong ty chi toàn bo lơi nhuàn kiềm đửơc cho co đong dửơi hình thửc co tửc KhOng co thuế thu nhàp cong ty và Thị trửơng tài chính là thị trửơng hoàn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    8    1    18-01-2022
63    16    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.