Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 9

Bài 9: Tài trợ bằng nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu - Trong kinh doanh nhà quản quản lý thường phải đối mặt với hai quyết định quan trọng: Quyết định đầu tư, quyết định tài trợ. Bài giảng này sẽ cùng các bạn khảo sát các chủ đề có tính cốt lõi: Các nguồn tài trợ; Các quyết định liên quan đến chính sách cổ tức; Cấu trúc vốn tối ưu: Lý thuyết và thực tế. | Chương trình Giang dạy Kinh té Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phan tích tai chính Bai giang Bai giang 9 TAI TRỢ BANG NỢ DAI HAN VA von chủ sở hữu Nhà quản ly thường phải đối mặt vôi 2 quyết định quan trọng sau 1. Quyết đinh đầu tư Captital budgeting decisions Quyết định đàu tư chu yếu đế trả lời cảc cảu hối sau Đau tư vào đàu Cải gì Đau tư khi nảọ lả thích hờp Vả quy mố đảu tư ra saọ De dang nhản ra rang quyết định đảu tư liên quan đến vế trải cua bảng cản đối tải sản. Mốt quyết định đảu tư đung sẽ lảm tảng giả trị thị trường cua cống ty vả như thế sế giản tiếp lảm tảng sự giảu cố cua cảc cố đống. Mốt trống cảc tiếu chuẩn đườc dung phố biến hiện nay đế xảc định mốt quyết định đảu tư đung lả tiếu chuản NPV. Mốt dư ản cố NPV 0 sế gốp phản lảm tảng giả trị thị trường cua cống ty vả như thế sế giản tiếp lảm tảng sư giảu cố cua cảc cố đống. 2. Quyết đinh tai trô financing decisions Quyết định tải trờ thường thếố sau 1 quyết định đảu tư nố liến quan đến vế trải cua bảng cản đối tải sản nối cảch khảc sau khi quyết định đảu tư vảố 1 tải sản tạố ra giả trị gia tảng chố cống ty vả cố đống thì bườc tiếp thếố lả quyết định xếm nến tải trờ chố viếc đảu tư nảy ra sảố Nến sư dung nguốn nảố nguốn tải chính nối bố intẽrnảl finanre như lời nhuản giư lai rếtảinếd ẽảrnings hay nguốn tải trờ bến ngốải ẽxtẽrnảl finảncẽ bảố gốm nờ Dếbt - như vay vốn ngan hảng phảt hanh trải phiếu hoäc vốn chu sờ hưu Equity - như phảt hanh cố phiếu đế tải trờ chố quyết định đảu tư Nếu sư dung lời nhuản giư lải đế tải trờ chố quyết định đảu tư thì liếu chính sảch vả chiến lườc chia cố tưc cố ảnh hường đến giả trị thị trường cua cống ty khống Cốn nếu dung nguốn tải chính bến ngốải thì nến phảt hanh nờ mời hay vốn chu sờ hưu Nếu phảt hanh nờ mời thì nến vay vốn ngan hảng hay phảt hanh trải phiếu Nến huy đống nờ ngan han hay nờ dải han .. vả cải lời cải hải cua tưng sư lưa chốn nảy đối vời giả trị thị trường cua cống ty sế ra sảố Viếc trả lời đảy đu tất cả nhưng cảu hối trến thuốc pham tru cua quyết định .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.