Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 10

Bài 10: Thuê tài sản - Nội dung nghiên cứu bài này bao gồm các vấn đề sau: Phân biệt sự khác nhau giữa thuê hoạt động và thuê tài chính; Các lợi ích của việc đi thuê; So sánh NPV của việc mua tài sản và thuê tài sản để ra quyết định nên thuê hay mua tài sản; Tác động của thuê hoạt động và thuê tài chính đến báo cáo tài chính công ty. | Chương trình Giang dạy Kinh té Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phan tích tai chính Bai giang Bai giang 10 Bai 10 THUÊ TAI SAN Thuê tài sản là một phương tiện tài trơ gan giông vơi việc đi vay dưới nhiều khía cạnh tuy nhiên nô xưng đàng cô một chương riêng biệt tôi thiêu vì 2 ly dô sau Ly dô thứ nhất la nganh công nghiệp nay đang phat triện vơi môt tôc đô va quy mô đang kê. Khôang hơn 20 tông vôn đau tư hiện nay ơ Anh Quôc đươc tai trơ thệô hương hơp đông chô thuê tai chính va côn sôônay la 33 ơ Mỹ. Ly dô thư 2 la việc khaô sat hôat đông chô thuê tai san sê chô ta môt ví du rất hay vê sự tương tac giữa quyệt định đau tư va quyệt định tai trơ ma trươc đến giơ ta van xêm xêt chung môt cach đôc lập. Nôi dung nghiên cưu bai nay baô gôm nhưng vấn đê sau Phan biệt sự khac nhau giưa thuê hôat đông va thuê tai chính Cac lơi ích cua việc đi thuê Sô sanh NPV cua việc mua tai san va thuê tai san đệ ra quyệt định nên thuê hay mua tai san Tac đông cua thuê hôat đông va thuê tai chính đến báô cáô tai chính công ty I. THUÊ TAI SAN LA GÌ Giaô dịch thuê tai san la môt hơp đông thương mai trông đô ngươi sơ hưu tai san ngươi chô thuê đông y chô môt ngươi naô đô ngươi thuê quyên sử dung tai san trông môt khôang thơi gian đệ đôi lấy môt chuôi thanh toán định ky. Chuôi thanh toan định ky thương cô đặc tính cua môt dông niên kim cô thệ đươc tra tưng thang hay nưa nam sêmi-annual vơi đơt tra đau tiên thương la ngay sau khi hơp đông đươc ky kết. Đây la đăc điệm của môt dông niên kim đau ky. Tuy nhiên mô thưc cua dông ngan lưu nay cô thệ đươc thiệt kế đệ phu hơp va đap ưng đươc nhu cau cua khach hang. Ví du môt nha san xuất thuê môt may đệ san xuất thơi gian đầu thương la thơi gian vân hanh cô tính thư nghiệm trươc khi đi vaô san xuất đai tra. Trông trương hơp nay ngươi chô thuê lêssôr cô thệ đông y vơi phương an thêô đô khôan tiên ma ngươi đi thuê lêasêê phai tra trông nhưng nam đau thap hơn nhưng nam sau đô. Diêp Dung Ngó Kim Phương 1 Hiêu đính Đình Khói Chương trình Giang dạy Kinh té .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.