Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 11

Bài 11: Quản trị tiền mặt và tồn kho - Từ bài 11 này, chúng ta chúng ta sẽ tập trung phân tích xem các quyết định về quản lý tài sản, đặc biệt là tài sản lưu động, được thực hiện như thế nào. Bài này chỉ xem xét quản trị tiềm mặt và tồn kho. | Chương trình Giang dạy Kinh té Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phan tích tai chính Bai giang Bai giang 11 Bài 11 QUAN TRỊ TIEN MẶT VA TON KHO Trong bài 1 khi bàn về các quyết định chu yếu trong tài chính công ty chúng ta đã liệt kề 3 quyết định quyết định đàu tư quyết định nguôn von và quyết định quàn ly tài sàn. Hài quyết định đàu đà được xếm xết từ bài 2 đến bài 10. Từ bài 11 này chung tà sế tàp trung phàn tích xếm càc quyết định vế quàn ly tài sàn đàc biết là tài sàn lưu đông được thực hiến như thế nào. Bài này chỉ xếm xết quàn trị tiến màt và tôn kho côn quàn trị khoàn phài thu sế được xếm xết trong bài 12. 1. Quản trị tiền mặt . Những ly do khiến cong ty giữ tiền mặt John Màynàrd Kếynếs trong tàc phàm nôi tiếng Ly Thuyết Tong Quàt vế Nhàn Dung Tiến Lôi và Tiến Tế cô nếu rà 3 ly do hày 3 đông cợ khiến ngưôi tà giữ tiến màt Động cợ giàô dịch - nhàm đàp ưng càc nhu càu giàô dịch hàng ngày như chi trà tiến muà hàng tiến lượng thuế cô tưc . trong quà trình hoạt đông bình thượng củà công ty. Đông cợ đàu cợ - nhàm sàn sàng nàm bàt nhưng cợ hôi đàu tư thuận lợi trong kinh doành như muà nguyến liếu dự trữ khi già thị trượng giàm hoặc khi ty già biến đông thuàn lợi hày muà càc chưng khoàn đàu tư nhàm muc tiếu gôp phàn già tàng lợi nhuàn cuà công ty. Đông cợ dự phông - nhàm duy trì khà nàng đàp ưng nhu càu chi tiếu khi cô nhưng biến cô bất ngợ xày rà ành hượng đến hôàt đông thu chi bình thượng cuà công ty chàng hàn dô ành hượng cuà yếu tô thợi vu khiến công ty phài chi tiếu nhiếu cho viếc muà hàng dự trữ trong khi tiến thu bàn hàng chưà thu hôi kịp. Trong phàm vi bài này chung tà càn lưu y khài niếm tiến màt ợ đày hiếu thếô nghĩà rông bàô gôm tiến màt tài quy cuà công ty và tiến gưi ngàn hàng côn càc loài chưng khoàn đàu tư ngàn hàn xếm như là tài sàn tượng đượng tiến màt. Quàn trị tiến màt liến quàn đến thu chi và đàu tư tàm thợi tiến màt môt càch hiếu quà. Hình dượi đày mô tà hế thông quàn trị tiến màt trong đô noi bàt lến càc vàn đế liến quàn đến quàn trị tiến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.