Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 12

Bài 12: Quản trị khoản phải thu - Cùng với quản trị tiềm mặt và tồn kho, quản trị khoản phải thu có liên quan đến quyết định về quản trị tài sản cảu giám đốc tài chính. Quyết định quản trị khoản phải thu gắn liền với việc đánh đổi chi phí liên quan đến khoản phải thu và doanh thu tăng thêm do bán chịu hàng hóa. | Bai giang 12 Chương trình Giang dạy Kinh té Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phan tích tai chính Bai giang Bài 12 QUAN TRỊ KHOAN PHAI THU Cùng với quản trị tiền mặt và tồn kho quản trị khoản phải thu có liên quan đến quyết định vê quản trị tải sản cua giảm đồc tải chính. Quyết định quản trị khoản phải thu gản liên với viêc đảnh đồi giữả chi phí liên quản đến khoản phải thu vả dóảnh thu tảng thêm do bản chịu hảng hoả. 1. Quản trị khoản phải thu Khoản phải thu ảccounts rêcêivảblê or rêcêivảblês lả so tiên khách hảng nớ cong ty do muả chịu hảng hoả hoạc dịch vu. co thê noi hảu hết cảc cong ty đêu phảt sinh cảc khoản phải thu những với mữc đo khảc nhảu tữ mữc khong đảng kế cho đến mữc khong thế kiếm soảt noi. Kiếm soảt khoản phải thu liên quản đến viêc đảnh đoi giữả lới nhuận vả rui ro. Nếu khong bản chịu hảng hoả thì sê mất đi cớ hội bản hảng do đo mất đi lới nhuản. Nếu bản chịu hảng hoả quả nhiêu thì chi phí cho khoản phải thu tảng vả nguy cớ phảt sinh cảc khoản nớ kho đoi do đo rui ro khong thu hoi đữớc nớ cung giả tảng. Vì vảy cong ty cản co chính sảch bản chịu phu hớp. Khoản phải thu củả cong ty phảt sinh nhiêu hảy ít phu thuọc vảo cảc yếu to nhữ tình hình nên kinh tế giả cả sản phẩm chất lữớng sản phẩm vả chính sảch bản chịu cuả cong ty. Trong cảc yếu to nảy chính sảch bản chịu ảnh hữớng mảnh nhất đến khoản phải thu vả sự kiêm soảt cuả giảm đo c tải chính. Giảm đo c tải chính co thê thảy đổi mữc đo bản chịu đê kiêm soảt khoản phải thu sảo cho phu hớp với sự đảnh đổi giữả lới nhuản vả rui ro. Hả thấp tiêu chuặn bản chịu co thê kích thích đữớc nhu cảu dản tới giả tảng doảnh thu vả lới nhuản những vì bản chịu sê lảm phảt sinh khoản phải thu vả do bảo giớ cung co chi phí đi kêm thêo khoản phải thu nên giảm đo c tải chính cản xêm xêt cấn thản sự đảnh đồi nảy. Liên quản đến chính sảch bản chịu chung tả sê lản lữớt xêm xêt cảc vấn đê nhữ tiêu chuản bản chịu crêdit stảndảrds điêu khoản bản chịu crêdit têrms rui ro bản chịu crêdit risk vả chính sảch vả quy trình thu nớ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
837    24    4    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.