Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 13

Tài liệu Kinh tế Fulbright_ Phân tích tài chính_ Bài "Công cụ tài chính phát sinh " dành cho các bạn đang tìm hiểu về bộ môn phân tích tài chính. | Chương trình Giang dạy Kinh tế Fulbright Niên khoa 2003-2004 Phan tích tai chính Bai giang Bai giang 13 Bai 13 CONG CU TAI CHÍNH PHAI SINH Chứng khoán phái sinh derivative securities là một loại tài sản tài chính có dong tiền trong tứơng lài phu thuộc vào già trị cua một hay một sô tài sàn tài chính khác gội là tài sàn cơ sơ - underlying àsset . Tài sàn cơ sơ co the là hàng hoà ngoài te chứng khoàn và ngày cà chỉ sộ chứng khoàn. Tuy nhiên trong phàm vi mon hộc chung tà chỉ chu trong đến chứng khoàn phài sinh trến thị trứơng tài chính. Ví du ve càc loài cong cu phài sinh bào gom Hơp đong ky hàn forwàrds Hơp đong tứơng lài futures Quyến chon options Hơp đong hoàn đội swàps Muc tiếu củà chung tà là tìm hiếu nhứng vấn đe càn bàn ve hơp đong ky hàn hơp đong tứơng lài và quyến chon. I. HỢp đồng kỳ han và hợp đồng tương lai 1. Định nghĩa Ve cơ bàn hài loài hơp đong ky hàn và hơp đong tứơng lài đếu là hơp đong muà hày bàn Một sộ lứơng xàc định càc đơn vị tài sàn cơ sơ Tài một thơi điếm xàc định trong tứơng lài Vơi một mức già xàc định ngày tài thơi điếm thộà thuàn hơp đong. Thơi điem xàc định trong tứơng lài gội là ngày thành toàn hơp đong hày ngày đào hàn. Thơi giàn tứ khi ky hơp đong đến ngày thành toàn gội là ky hàn cuà hơp đong. Già xàc định àp dung trong ngày thành toàn hơp đong gội là già ky hàn nếu là hơp đong ky hàn hày già tứơng lài nếu là hơp đong tứơng lài . Tài thơi điếm ky kết hơp đong ky hàn khong he cộ sứ trào đội tài sàn cơ sơ hày thành toàn tiến. Hoàt động thành toàn xày rà trong tứơng lài tài thơi điếm xàc định trong hơp đong. Vào luc độ hài bến thoà thuàn hơp đong buộc phài thức hiện nghĩà vu muà bàn theo mức già đà xàc định bất chấp già thị trứơng luc độ là bào nhiếu đi nứà. Nguyen Minh Kieu 1 02 12 02 Chương trình Giang dạy Kinh tế Fulbright Niên khoa 2003-2004 Phan tích tai chính Bai giang Bai giang 13 Ví dụ Vào ngày 1 09 2002 A ky hớp đồng kỳ hạn mua cua B 1 tấn gạo với kỳ hạn 3 tháng tức là vào ngày 1 12 2002 với già kg. B được goi là

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
153    47    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.