Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 14

Bài 14: Rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm - Trong bài này chúng ta sẽ xem xét khái niệm rủi ro tỷ giá và phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro tỷ giá. Phạm vi bài này tập trung phân tích rủi ro tỷ giá phát sinh trong 3 hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là hoạt động đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động tín dụng. | Chương trình Giang dạy Kinh té Fulbright Niên khóa 2003-2004 Bài giàng 14 Phân tích tài chính Bài giâng Bai 14 RUI RO TY GIA VA CÁCH Tự BAO HIEM 1. Phain tích rui ro ty giai Trong bai 5 chuing ta ñai lam quen vôi khai nieim rui ro lai mot soi khoing chac chain. Trong bai nay chuing ta sei xem xet khai nieim rui ro ty giai exchange rate risk vai phain tích nguoin goc phait sinh rui ro ty giai. Rui ro ty giai lai rui ro phait sinh do soi bien ñoing ty giai lam ainh hoôing ñein giai trò ky voing trong toông lai. Rui ro ty giai coi thei phat sinh trong nhieiu hoait ñoing khaic nhau cua doanh nghiep. Nhong nhln chung bat coi hoait ñoing nao mai ngain lou thu inflows phat sinh baing mot loaii ñoing tiein trong khi ngain lou chi outflows phait sinh mot loaii ñoing tiein khac ñeu choia ñoing nguy cô rui ro ty giai. Trong phaim vi bai nay chuing ta chs tap trung phan tích rui ro ty giai phat sinh trong 3 hoait ñoing chui yeiu cua doanh nghiep lai hoat ñoing ñau to hoat ñoing xuat nhaip khau vai hoait ñoing tín duing. Rui ro ty giai trong hoat nong ñau tõ Ruii ro tyi giai thoông phat sinh ñoi vôii coing ty ña quoic gia multinational corporations hoac ñoi vôii cac nha ñau to tai chính coi danh muc ñau to ña daing hoai tren blnh diein quoc tei. Chaing hain Unilever hay P G lai nhoing coing ty ña quoc gia ñai coi mat ôi Viet Nam rat sôim. Khi ñau to vao Viet Nam Unilever phaii boi voin ra bang ngoaii tei USD ñe thieit laip nhai may nhaip khau nguyein vat lieiu cho sain xuat. Phain lôin sain pham sain xuait ñeiu lai sain pham tieiu dung trein thò troông Viet Nam va doanh thu ñỏông nhiein bang VND. Neiu nho ñaii boi phain chi phí cuia Unilever phait sinh bang ngoaii tei ngoaii troi tiein loông cho nhain coing vai cain boi quain lyi Viet Nam trong khi doanh thu ñaii boi phain bang VND ngoaii troi doanh thu xuait khau sang noôic thoi ba thl Unilever phaii ñoii mat thoômg xuyein vôii ruii ro tyi giai bôii vl neiu USD lein giai so vôii VND thl chi phí sain xuait gia taing toông .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.