Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 14 bis

Bài 14 bis: Phân tích tài chính quốc tế - Bài này sẽ trình bày một số khía cạnh liên quan đến môi trường kinh doanh quốc tế có ảnh hưởng khi phân tích tài chính. Trong bài này chúng ta sẽ xem xét những vấn đề phân tích tài chính đã học từ đầu đến nay sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong môi trường kinh doanh quốc tế, đặc biệt vấn đề về tỷ giá và rủi ro tỷ giá hối đoái. | Chương trình Giang dạy Kinh té Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phan tích tai chính Bai giang Bai giang 14bis Bai 14bis PHAN TÍCH TAI CHÍNH QUOC TE Như đã trình bày trong môn học những quyết định tài chính bao gom quyết định đầu tư quyết định tài trơ quyết định quàn ly tài sàn được xem xét trong phàm vi mọt quôc già. Trên bình diện quoc tế những quyết định này sé thày đoi như thế nào Bài này sé trình bày một sộ khíà cạnh liến quàn đến moi trương kinh doành quoc tế co ành hương khi phàn tích tài chính. Trong bài này chung tà sẽ xếm xết nhưng vấn đế phàn tích tài chính đà hoc tư đàu mon hoc đến này sế bị ành hương như thế nào trong mOi trương kinh doành quoc tế đàc biết là nhưng vấn đế liến quàn đến ty già và rui ro ty già hoi đoài. 1. Những yếu tố anh hưởng khi phan tích tai chính quốc tế Yếu tô rủi ro Khi cong ty đà dàng hoà hoàt đOng bàng càch mơ rOng và đàu tư rà nươc ngoài quàn hẹ giữà rui ro lơi và nhuàn yếu càu cuà nhà đàu tư hày co đong co nhưng thày đoi đàng chu y. Trong bài phàn tích lơi nhuàn và rui ro chung tà đà thày rui ro cong ty hày rui ro khOng toàn hế thong co thế càt giàm đươc bàng chiến lươc đàu tư đà dàng hoà trong khi vơi rui ro toàn hế thong hày rui ro do nến kinh tế khOng thế càt giàm bàng càch đàu tư đà dàng hoà. Tuy nhiến do chu ky kinh tế cuà moi quoc già khàc nhàu nến rui ro toàn hế thong co thế càt giàm đươc nếu như cong ty thực hiến chiến lươc đàu tư đà dàng hoà trến bình diến quoc tế. Chàng hàn viếc McDonàld đàu tư càc nhà hàng bàn thưc àn nhành khàp nơi trến thế giơi giup cong ty trành đươc rui ro toàn hế thong. Nếu như ngươi tiếu dung ơ càc nuơc giàu co như My hày Uc đàng lo ngài hoi chưng bếo phì nến chu trương khOng dung thưc àn nhành cuà McDonàld khiến cho doành thu cong ty co nguy cơ giàm mành thì ơ nhưng nươc đàng phàt triển nơi mà đài đà sO dàn cư chưà lo làng làm vơi hoi chưng bếo phì vàn chưà càm thày lo ngài và con thích dung sàn phàm cuà McDonàld. Nhơ vày McDonàld co thế càt giàm rui ro nhơ đàu tư quoc tế. Thuê Càc cong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.