Install Exchange Server 2010

Active Directory: Vì lý do bảo mật và hiệu suất, Microsoft khuyến cáo cài đặt Exchange Server 2010 trên member server thay vì DC. Sau khi cài Exchange Server 2010 ta không thể thay đổi vai trò của server từ member server thành DC hay ngược lại. | Install Exchange Server 2010 *** I. Giới thiệu Microsoft Exchange Server 2010 đem đến nhiều công nghệ, đặc điểm, và dịch vụ mới cho dòng sản phẩm Exchange Server. Ta có thể liệt kê một số đặc điểm mới sau: - Rights-Protected E-Mail Functionality with Active Directory RMS - Transport and Routing Functionality - Permissions Functionality - High Availability Functionality - Messaging Policy and Compliance Features - Outlook Web Access Features - Unified Messaging Features - Management Interface - Exchange Core Store Functionality - Administration Functionality in the Exchange Management Console - Administration Functionality in the Exchange Management Shell Bài viết đầu tiên này sẽ trình bày cách cài đặt Microsoft Exchange Server 2010. Lưu ý - Exchange Server 2010 Beta chỉ có phiên bản x64 - Exchange Server 2010 Beta chạy trên hệ điều hành Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 - Exchange Server 2010 Beta không chạy trên hệ điều hành Windows Server 2003 - Các công cụ quản trị của Exchange Server 2010 có thể được cài đặt trên Windows Vista x64 hoặc Windows Server 2008 x64 Yêu cầu hệ thống Exchange Server 2010 - Hệ điều hành: Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 - Active Directory: Vì lý do bảo mật và hiệu suất, Microsoft khuyến cáo cài đặt Exchange Server 2010 trên member server thay vì DC. Sau khi cài Exchange Server 2010 ta không thể thay đổi vai trò của server từ member server thành DC hay ngược lại. - Phần cứng: + CPU: 64-bit CPU + Memory: 4GB nếu cài 3 role Hub Transport, Client Access, và Mailbox chung trên một server; 2GB cho mỗi role Edge Transport, Hub Transport, Client Access, và Mailbox nếu cài riêng từng role; 4GB cho role Unified Messaging role. Ngoài ra ta còn cần từ 2 đến 4MB cho mỗi mailbox. + HDD: ít nhất GB ( GB cho ổ đĩa cài Exchange Server 2010 và 500MB cho ổ đĩa hệ thống) + File format: NTFS II. Chuẩn bị - 1 máy Windows Server 2008 Enterprise x64 đã nâng lên DC (với tối thiểu 4GB RAM) - bật TCP/IPv6 III. Thực hiện A. Cài đặt các thành phần Exchange Server 2010 cần 1. Microsoft .NET Framework SP1 2. Windows Remote Management ( WinRM ) Community Technology Preview 3 (CTP3) 3. Windows PowerShell V2 CTP3. 4. Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB951725) 5. AJAX 6. 2007 Office System Converter-Microsoft Filter Pack 7. IIS ServerManagerCmd -i Web-Server ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext ServerManagerCmd -i Web-Metabase ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth ServerManagerCmd -i Web-Digest-Auth ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth ServerManagerCmd -i Web-Dyn-Compression ServerManagerCmd -i NET-HTTP-Activation ServerManagerCmd -I RPC-over-HTTP-proxy 8. Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB950888) 9. Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB958178) B. Cài đặt Exchange Server 2010 (Typical) 1. Log on domain Administrator, nạp DVD Exchange Server 2010 vào ổ, chạy file rồi chọn Step 4: Install Microsoft Exchange. 2. Chọn Next 3. Chọn Next 4. Chọn Next 5. Chọn Next 6. Chọn Typical Exchange Server Installation, rồi chọn Next 7. Chọn Next 8. Chọn Next 9. Chọn Next 10. Chọn Install 11. Chọn Finish rồi Close, Yes để hoàn tất việc cài đặt 12. Exchange Management Console được mở ra 13. Mở Exchange Management Shell 14. Kiểm tra các service liên quan đến Exchange Server 2010 C. Chú ý quan trọng TCP/IPv6 phải được bật lên nếu không sẽ không cài Exchange Server 2010 được Châu Tuấn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.