Step-by-Step Guide to Getting Started with Microsoft Windows Server Update Services 3.0

This guide provides instructions for getting started with Microsoft® Windows Server® Update Services (WSUS) . You will find instructions for deploying WSUS on your network, including installing WSUS; configuring WSUS to obtain updates; configuring client computers to install updates from WSUS ; and approving, managing, and distributing updates. Although WSUS is a feature-rich update management solution, this guide offers only a single way to accomplish any of these tasks.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.