Thiết kế Autocad_ Chương 3 (bài tập)

BÀI TẬP CHƯƠNG III Bài 1 Sử dụng lệnh Line và toạ độ tương đối vẽ các hình Hình – Hình Hình Hình Hình Hình Hình Bài 2 Sử dụng lệnh Line và toạ độ cực tương đối vẽ các Hình – Hình Hình Bài 3 Sử dụng lệnh Line, Circle và Arc hoặc Pline và Circle để vẽ Hình – Hình Bài 4 Sử dụng lệnh Line, Circle để vẽ Hình – Hình Hình Bài 5 Sử dụng lệnh Line, Arc để vẽ Hình – Hình Hình Bài 6 Sử dụng lệnh. | BÀI TẬP CHƯƠNG III Bài 1 Sử dụng lệnh Line và toạ độ tương đối vẽ các hình Hình 1 .a - 1 f Hình Hình Hình Hình Hình Hình Bài 2 Sử dụng lệnh Line và toạ độ cực tương đối vẽ các Hình - Hình Hình Bài 3 Sử dụng lệnh Line Circle và Arc hoặc Pline và Circle để vẽ Hình - Hình Hình Bài 4 Sử dụng lệnh Line Circle để vẽ Hình - Hình Hình Bài 5 Sử dụng lệnh Line Arc để vẽ Hình - Hình Hình Bài 6 Sử dụng lệnh Rectang để vẽ Hình 6 _im Bài 7 Sử dụng lệnh Polygon để vẽ Hình Hình Hình Bài 8 Sử dụng lệnh Pline và Circle để vẽ Hình 8 Bài 9 Sử dụng Line với toạ độ cực tương đối vẽ các hình 9a 9b 9d .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.