Thiết kế Autocad_ Chương 3 (bài tập)

BÀI TẬP CHƯƠNG III Bài 1 Sử dụng lệnh Line và toạ độ tương đối vẽ các hình Hình – Hình Hình Hình Hình Hình Hình Bài 2 Sử dụng lệnh Line và toạ độ cực tương đối vẽ các Hình – Hình Hình Bài 3 Sử dụng lệnh Line, Circle và Arc hoặc Pline và Circle để vẽ Hình – Hình Bài 4 Sử dụng lệnh Line, Circle để vẽ Hình – Hình Hình Bài 5 Sử dụng lệnh Line, Arc để vẽ Hình – Hình Hình Bài 6 Sử dụng lệnh. | BÀI TẬP CHƯƠNG III Bài 1 Sử dụng lệnh Line và toạ độ tương đối vẽ các hình Hình 1 .a - 1 f Hình Hình Hình Hình Hình Hình Bài 2 Sử dụng lệnh Line và toạ độ cực tương đối vẽ các Hình - Hình Hình Bài 3 Sử dụng lệnh Line Circle và Arc hoặc Pline và Circle để vẽ Hình - Hình Hình Bài 4 Sử dụng lệnh Line Circle để vẽ Hình - Hình Hình Bài 5 Sử dụng lệnh Line Arc để vẽ Hình - Hình Hình Bài 6 Sử dụng lệnh Rectang để vẽ Hình 6 _im Bài 7 Sử dụng lệnh Polygon để vẽ Hình Hình Hình Bài 8 Sử dụng lệnh Pline và Circle để vẽ Hình 8 Bài 9 Sử dụng Line với toạ độ cực tương đối vẽ các hình 9a 9b 9d .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG