Thiết kế Autocad_ Chương 6

CHƯƠNG VI QUẢN LÝ BẢN VẼ THEO LỚP, MÀU VÀ ĐƯỜNG NÉT Trong các bản vẽ CAD các đối tượng có cùng chức năng thường được nhóm thành lớp (Layout). Ví dụ lớp các đường nét chính, lớp các đường tâm, lớp kí hiệu mặt cắt, lớp lưu các kích thước, lớp lưu văn bản Mỗi lớp ta có thể gán các tính chất như: màu (color), dạng đường (Linetyle), chiều rộng nét vẽ (lineweight). Ta có thể hiệu chỉnh các trạng thái của lớp: mở (ON), tắt (OFF), khoá (LOCK), mở khoá (UNLOCK), đóng băng (FREEZE) và tan băng (THAW). | CHƯƠNG VI QUẢN LÝ BẢN VẼ THEO LỚP MÀU VÀ ĐƯỜNG NÉT Trong các bản vẽ CAD các đối tượng có cùng chức năng thường được nhóm thành lớp Layout . Ví dụ lớp các đường nét chính lớp các đường tâm lớp kí hiệu mặt cắt lớp lưu các kích thước lớp lưu văn bản. Mỗi lớp ta có thể gán các tính chất như màu color dạng đường Linetyle chiều rộng nét vẽ lineweight . Ta có thể hiệu chỉnh các trạng thái của lớp mở ON tắt OFF khoá LOCK mở khoá UNLOCK đóng băng FREEZE và tan băng THAW các lớp để cho các đối tượng nằm trên lớp đó xuất hiện hay không xuất hiện trên màn hình hoặc trên giấy vẽ. Các tính chất ta có thể gán cho từng đối tượng. Tuy nhiên để dễ điều khiển các tính chất đối tượng trong bản vẽ và khi in ta nên gán các tính chất cho lớp. Khi đó các tính chất này có dạng BYLAYER. Khi thực hiện lệnh vẽ một đối tượng nào đó ví dụ vẽ đường tâm thì ta gán lớp có tính chất đường tâm ví dụ lớp Đường - tâm là hiện hành current và thực hiện lệnh Line để vẽ đoạn thẳng vừa vẽ sẽ có tính chất của lớp Đường - tâm. Số lớp trong một bản vẽ không giới hạn tên lớp thường phản ánh nội dung của các đối tượng nằm trên lớp đó. 1. Tạo và gán các tính chất cho lớp bằng hộp thoại Layer Properties Manager Để xuất hiện hộp thoại Layer Properties Manager ta có thể thực hiện một trong các cách sau - Command Layer hoặc La - Menu Format Layer. - Trên thanh Toolbars Object Properties Khi tạo bản vẽ mới thì trên bản vẽ này chỉ có một lớp là lớp 0. Các tính chất được gán cho lớp 0 là màu White trắng dạng đường Continuous liên tục chiều rộng nét vẽ là mm với bản vẽ hệ Met và kiểu in là Normal. Lớp 0 ta không thể nào xoá hoặc đổi tên. Tạo lớp mới Để tạo các lớp mới ta thực hiện theo trình tự sau - Nhấp nút New trên hôp thoại Layer Properties Manager sẽ xuất hiện ô soạn thảo Layerl tại cột Name dưới Layer 0 - Nhập tên lớp vào ô soạn thảo. Tên lớp không dài quá 255 kí tự. Kí tự có thể là số chữ hoặc là các kí tự như _ - . Không được có khoảng trống giữa các kí tự. Số lớp trong bản vẽ không giới hạn nhưng không

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    14    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.