Thiết kế Autocad_ Chương 9

CHƯƠNG IX CÁC LỆNH VẼ VÀ TẠO HÌNH (TIẾP) Vẽ đường thẳng Truy xuất lệnh bằng một trong các cách sau: Từ dòng Command: ta nhập lệnh Xline, Xl Từ menu Draw/ Xline Chọn biểu tượng Lệnh Xline dùng để tạo đường dựng hình (Construction line hay còn gọi là CL). Xline là đường thẳng không có điểm đầu và điểm cuối (không thể dùng phương thức truy bắt điểm ENDpoint, MIDpoint). Xline không bị ảnh hưởng khi định ghới hạn bản vẽ (Limits), khi Zoom Nếu dùng lệnh Trim hoặc Break cắt xén một đầu thì Xline trở thành Ray,. | CHƯƠNG IX CÁC LỆNH VẼ VÀ TẠO HÌNH TIẾP Vẽ đường thẳng Truy xuất lệnh bằng một trong các cách sau - Từ dòng Command ta nhập lệnh Xline Xl - Từ menu Draw Xline - Chọn biểu tượng Lệnh Xline dùng để tạo đường dựng hình Construction line hay còn gọi là CL . Xline là đường thẳng không có điểm đầu và điểm cuối không thể dùng phương thức truy bắt điểm ENDpoint MIDpoint . Xline không bị ảnh hưởng khi định ghới hạn bản vẽ Limits khi Zoom. Nếu dùng lệnh Trim hoặc Break cắt xén một đầu thì Xline trở thành Ray khi cắt xén haiđầu thì trở thành Line. Xline và Ray khi sẽ sẽ nằm trên lớp hiện hành chấp nhận màu và đường nét của lớp hiện hành. Command XLINE J Specify a point or Hor Ver Ang Bisect Offset Specify through point Các lựa chọn Specify a point Lựa chọn mặc định dùng để xác định điểm thứ nhất mà Xilne sẽ đi qua. Tại dòng nhắc Specify through point xuất hiện sau đó có thể chọn thêm một điểm bất kì hoặc dùng các phương thức truy bắt điểm. Nếu mở chế độ Orthor ON thì ta có thể tạo Xline nằm ngang hoặc thẳng đứng. Hor Tạo Xline nằm ngang. Khi đáp H xuất hiện dòng nhắc Specify through point Nhập toạ độ hoặc truy bắt điểm mà Xline sẽ đi qua. Ver Tạo Xline thẳng đứng. Tương tự Hor. Ang Nhập góc nghiêng để tạo Xline khi nhập A có các dòng nhắc Enter angle of xline 0 or Reference Nhập góc nghiêng so với đường chuẩn. Specify through point Xác định điểm mà Xline sẽ đi qua. Nếu ta đáp R từ dòng nhắc Enter angle of xline 0 or Reference thì ta chọn đường tham chiếu và nhập góc nghiêng so với đường tham chiếu vừa chọn. Select a line object Chọn đường tham chiếu Line Xline Pline Ray Enter angle of xline 0 Nhập giá trị góc nghiêng so với đường tham chiếu. Specify through point Xác định điểm mà Xline sẽ đi qua. Bisect Tạo Xline đi qua phân giác một góc xác định bởi 3 điểm. Điểm đầu tiên là đỉnh của góc hai điểm sau đó xác định góc. Khi đáp B xuất hiện Specify angle vertex point Truy bắt xác định một điểm là đỉnh góc. Specify angle start point Truy bắt điểm chọn điểm để định cạnh thứ nhất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.