Thiết kế Autocad_ Chương 10

CHƯƠNG X HIỆU CHỈNH BẰNG GRIPS Trong AutoCAD ta có thể thực hiện các lệnh hiệu chỉnh: Stretch, Mirror, Move, Copy, bằng các Grips. Tại dòng nhắc Command ta chọn các đối tượng và ta sẽ thực hiện các lệnh kể trên theo các dòng nhắc cho các đối tượng được chọn. Grips là các ô vuông, ta có thể sử dụng nó thay thế cho các phương thức truy bắt điểm. Ví dụ: Để nối đầu đoạn thẳng với cung tròn bằng các Grips theo các bước sau: 1 Chọn cả hai đối tượng để xuất hiện các Grips. | CHƯƠNG X HIỆU CHỈNH BẰNG GRIPS Trong AutoCAD ta có thể thực hiện các lệnh hiệu chỉnh Stretch Mirror Move Copy . bằng các Grips. Tại dòng nhắc Command ta chọn các đối tượng và ta sẽ thực hiện các lệnh kể trên theo các dòng nhắc cho các đối tượng được chọn. Grips là các ô vuông ta có thể sử dụng nó thay thế cho các phương thức truy bắt điểm. Ví dụ Để nối đầu đoạn thẳng với cung tròn bằng các Grips theo các bước sau 1 Chọn cả hai đối tượng để xuất hiện các Grips tại dòng nhắc Command 2 Chọn Grips là điểm cuối của đoạn thẳng 3 Chức năng Stretch xuất hiện tại dòng Command 4 Kéo điểm cuối đoạn thẳng đến Grips điểm cuối của cung tròn và nhấp phím chọn. 5 Đoạn thẳng và cung tròn nối với nhau bằng các điểm cuối. Nhấn 2 lần ESC để huỷ bỏ dấu Grips. Trong khi hiệu chỉnh Sau khi hiệu chỉnh Stretch Lệnh Ddgrips và các biến điều khiển Grips Truy xuất bằng một trong các cách sau - Từ dòng Command Grips DDgrips - Từ menu Tools Grips Tuỳ thuộc vào biến Grips là 0 hay 1 mà ta có thể dùng Grips để hiệu chỉnh các đối tượng. Khi biến này bằng 1 thì Grips đang mở. Khi biến này bằng 0 thì Grips tắt tức là không hiệu chỉnh bằng Grips. Ta có thể định các biến này và định kích thước màu của Grips bằng hộp thoại Grips. Để làm xuất hiện hộp thoại này ta dùng lệnh Ddgrips hoặc menu Tools Grips. Grip Size J Grips Unselected grip color Colot 160 v Selected grip color Red Hover grip color Green v 0 Enable grips I Enable grips within blocks 0 Enable grip tips 1 nri I Object selection limit for display of grips Các biến điều khiển Grips Tên biến Lựa chọn trên hộp thoại Grips Grips Enable Grips Mặc định Ý nghĩa 1 ON Điều khiển hiệu chỉnh bằng Grips Gripblock Enable Grips Widthin 0 OFF Blockss Gripcolor Grip Colors Unselected 5 BLUE Nếu bằng 0 chỉ xuất hiện dấu Grips tại điểm chèn khối nếu bằng 1 thì tất cả các đối tượng của block đều xuất hiện các dấu Grips Màu của Warm và Cold Grips Griphot Grip Colors Selected 1 RED Màu của Hot Grips Gripsize Grip Size 3 Kích thước ô vuông Grips Chọn các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.