Bài giảng học Thanh toán quốc tế_ Chương 2

Tài liệu tham khảo Thanh toán quốc tế_ Chương 2 dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu, hoặc đang công tác bên lãnh vực thanh toán quốc tế tại các ngân hàng. | CHƯƠNG 2 HỐI ĐOÁI 11 tiết Mục đích học tập của chương Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về hối đoái tỷ giá hối đoái các giao dịch hối đoái cơ bản trên thị trường và thực hành một số bài tập ứng dụng. Ngoài ra trong chương này còn đề cập một số nét về thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ở Việt Nam. . Khái niệm về ngoại hối Ngoại hối là khái niệm dùng để chỉ các phương tiện có giá trị được dùng để tiến hành thanh toán giữa các quốc gia. Tùy theo quan niệm của luật quản lý ngoại hối của mỗi nước khái niệm ngoại hối có thể không giống nhau nhưng nhìn chung có thể bao gồm 5 loại sau 1. Ngoại tệ Foreign Currency tức là tiền của nước khác lưu thông trong một nước. Ngoại tệ bao gồm 2 loại ngoại tệ tiền mặt và ngoại tệ tín dụng. 2. Các phương tiện thanh toán quốc tế ghi bằng ngoại tệ thường gồm có a. Hối phiếu Bill of Exchange b. Kỳ phiếu Promissory Note c. Séc Cheque d. Thư chuyển tiền Mail Transfer e. Điện chuyển tiền Telegraphic Transfer f. Thẻ tín dụng Credit card g. Thư tín dụng ngân hàng Bank Letter of Credit 3. Các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ như a. Cổ phiếu Stock b. Trái phiếu công ty Debenture c. Công trái quốc gia Government Loan d. Trái phiếu kho bạc Treasury Bill 4. Vàng bạc kim cương ngọc trai đá quý . được dùng làm tiền tệ 5. Tiền của Việt Nam dưới các hình thức sau đây a. Tiền của Việt Nam ở nước ngoài dưới mọi hình thức khi quay lại Việt Nam b. Tiền Việt Nam là lợi nhuận của người đầu tư nước ngoài ở Việt Nam c. Tiền Việt Nam có nguồn gốc ngoại tệ khác Tất cả các ngoại hối nêu trên được quản lý theo Luật quản lý ngoại hối của nước CHXHCN Việt Nam hiện hành. . Khái niệm về tỷ giá hối đoái Việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán quốc tế đòi hỏi phải so sánh một đồng tiền nước này với đồng tiền của nước khác. Khi việc trao đổi mua bán vượt ra khỏi phạm vi một quốc gia phải thỏa thuận dùng đồng tiền nước nào để tính và thanh toán hợp đồng. Việc thanh toán này có thể sử dụng một trong hai đồng tiền của hai nước nhưng cũng có thể sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG