Thanh toán quốc tế_ Chương 4

Tài liệu tham khảo Thanh toán quốc tế_ Chương 4 dành cho các bạn đang theo học, nghiên cứu, hoặc đang công tác bên lãnh vực thanh toán quốc tế tại các ngân hàng. | Chương 4 Các phương thức thanh toán quốc tế 11 tiết Mục tiêu của chương Giới thiệu những chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ thanh toán quốc tế. Cung cấp những khái niệm và qui trình thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế bao gồm phương thức chuyển tiền phương thức ghi sổ phương thức nhờ thu và phương thức tín dụng chứng từ trong đó đặc biệt nhấn mạnh ph ương thức tín dụng chứng từ. Giới thiệu một cách khái quát các văn pháp lý liên quan đến các phương thức này mà chủ yếu là UCP 500 Qui tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ bản số 500 . Thực hành một số bài tập và tình huống ứng dụng. . Một số lưu ý khi lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế Cũng như các phương ti ện thanh toán quốc tế việc sử dụng ph ương thức thanh toán quốc tế này hay một phương thức thanh toán khác phụ thuộc vào các yếu tố. Thứ nhất cần xác định mức độ thường xuyên hay không thường xuyên của các mối quan hệ thương mại. Thứ hai cần xác định sự tín nhiệm lẫn nhau cao hay thấp. Thứ ba quy mô của hợp đồng thương mại hoặc dịch vụ lớn hay nhỏ. Thứ tư khả năng hàng hóa của người bán và khả năng tài chính của người mua như thế nào. Thứ năm cần xem xét thận trọng t ình hình chính tr ị kinh tế xã hội của mỗi nước tham gia trong hợp đồng bởi điều n ày sẽ ảnh hưởng đến mức độ an to àn trong thanh toán. Các bên đối tác cần cân nhắc để chọn phương thức thanh toán cho thích hợp trong mỗi hợp đồng thương mại. Trong thanh toán quốc tế các chứng từ đóng vai trò rất quan trọng do vậy chúng ta sẽ xem xét các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế sau đó sẽ tìm hiểu về các phương thức thanh toán quốc tế. . Chứng từ trong thanh toán quốc tế Trong mọi phương thức thanh toán đều phải sử dụng đến những chứng từ nhất định chúng ta gọi chung là những chứng từ hoạt động ngoại thương. Đó là các loại giấy tờ được phát hành liên quan đến các nghiệp vụ hàng hóa. Các ngân hàng sẽ xử lý các chứng từ này khi thanh toán tùy thuộc vào từng phương thức thanh toán khác nhau. Dưới đây chúng ta sẽ lần lượt mô tả

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.