Quản trị doanh nghiệp_ Chương 2

Sau khi đọc chương này người đọc có thể : - Hiểu tổng quát về quản trị + Khái niệm và vai trò của quản trị + Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật + Các chức năng quản trị - Kế hoạch hóa + Khái niệm, vai trò và nội dung công tác kế hoạch hóa + Phân loại kế hoạch, các bước lập kế hoạch - Tổ chức + Khái niệm, nguyên tắc và nội dung của công tác tổ chức + Một số mô hình cơ cấu tổ chức quản lý: trực tuyến, chức. | CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sau khi đọc chương này người đọc có thể - Hiểu tổng quát về quản trị Khái niệm và vai trò của quản trị Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật Các chức năng quản trị - Kế hoạch hóa Khái niệm vai trò và nội dung công tác kế hoạch hóa Phân loại kế hoạch các bước lập kế hoạch - Tổ chức Khái niệm nguyên tắc và nội dung của công tác tổ chức Một số mô hình cơ cấu tổ chức quản lý trực tuyến chức năng trực tuyến - chức năng ma trận - Lãnh đạo Khái niệm vai trò của chức năng lãnh đạo Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người và quan tâm đến con người - Chức năng kiểm tra Khái niệm sự cần thiết của công tác kiểm tra Nội dung công tác kiểm tra và các dạng kiểm tra. - Các kỹ năng cần thiết của quản trị vai trò của nhà quản trị trên cơ sở đó thảo luận về những tiêu chuẩn đức tính của nhà quản trị ngày nay. - Hiểu và thảo luận về sự phát triển của các lý thuyết quản trị. - Nắm được quá trình giải quyết vấn đề và tiến trình ra quyết định quản trị. I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ 1. Khái niệm và vai trò của quản trị TOP Khái niệm Quản trị là quá trình thực hiện các tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để phối hợp hoạt động của các cá nhân và tập thể nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra của tổ chức. Quản trị là quá trình làm việc với người khác và thông qua người khác để thực hiện các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn biến động. Ngay từ khi con người bắt đầu hình thành các nhóm người đề thực hiện những mục tiêu mà họ không thể đạt được với tư cách cá nhân riêng lẻ thì quản trị đã trở thành một yếu tố cần thiết để đảm bảo phối hợp các hoạt động của các cá nhân. Quản trị là tiến trình hoạch định tổ chức lãnh đạo và kiểm tra họat động của các thành viên trong tổ chức sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. Từ khái niệm này giúp chúng ta nhận ra rằng quản trị là một hoạt động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức. Đó là quá

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    23    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.