Quản trị doanh nghiệp_ Chương 6

Sau khi đọc chương này, người đọc có thể - Nắm được khái niệm về cung ứng, các nguyên tắc lựa chọn cung ứng. - Xây dựng chính sách mua, các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua, quy trình mua. - Sự cần thiết và bản chất của dự trữ. - Quản trị về hiện vật, kế toán và quản trị về mặt kinh tế của dự trữ, - Các mô hình quản trị cung ứng cho nhu cầu độc lập về vật tư, hàng hóa trong doanh nghiệp. I. KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LỰA CHỌN. | CHƯƠNG 6 QUẢN TRỊ CUNG ỨNG TRONG DOANH NGHIỆP Sau khi đọc chương này người đọc có thể - Nắm được khái niệm về cung ứng các nguyên tắc lựa chọn cung ứng. - Xây dựng chính sách mua các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua quy trình mua. - Sự cần thiết và bản chất của dự trữ. - Quản trị về hiện vật kế toán và quản trị về mặt kinh tế của dự trữ - Các mô hình quản trị cung ứng cho nhu cầu độc lập về vật tư hàng hóa trong doanh nghiệp. I. KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LựA CHỌN CUNG ỨNG . L Ị Cung ứng bao gồm hai chức năng bộ phận mua và quản lý dự trữ tồn kho Mua tức là hành động thương mại xuất phát từ biểu hiện của một nhu cầu và được thể hiện qua việc đặt hàng với nhà cung ứng đã lựa chọn. Để hoạt động mọi doanh nghiệp sử dụng những tư liệu sản xuất máy móc vật tư và các thiết bị khác hơn nữa - Doanh nghiệp công nghiệp phải được cung cấp năng lượng nguyên vật liệu mà chúng được biến đổi thành sản phẩm cuối cùng. - Doanh nghiệp thương mại phải mua hàng hóa và nó sẽ bán lại. Quản lý dự trữ tồn kho Mua chưa đủ mà sản xuất hoặc bán hàng cũng không được ngưng trệ không thực hiện được do không có hoặc thiếu dự trữ . Dự trữ là toàn bộ hàng hóa hoặc những mặt hàng được tích lũy lại chờ đợi để sử dụng về sau và nó cho phép cung cấp cho người sử dụng dần dần theo những nhu cầu của họ không áp đặt cho họ những thời hạn và sự trục trặc. Khái niệm dự trữ có liên quan đến khái niệm dự phòng và cũng như dự đoán. Có thể nói rằng một doanh nghiệp đứt chân hàng khi nó không có nguyên liệu thành phẩm hoặc là hàng hóa với số lượng cần thiết vào lúc thích hợp. Chức năng của tồn kho Chức năng liên kết Là chức năng chủ yếu nhất nó liên kết giữa quá trình sản xuất và cung ứng. Tồn kho là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo sản xuất liên tục vào những lúc cao điểm nhất là khi cung và cầu của một loại hàng nào đó không ổn định. Chức năng ngăn ngừa tác động của lạm phát Tồn kho giúp doanh nghiệp tiết kiệm một lượng chi phí đáng kể khi nguyên vật liệu hay hàng hóa tăng giá

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.