Quản trị doanh nghiệp_ Chương 7

Qua chương này, người đọc nắm được những nội dung cụ thể sau: Khái niệm hiệu quả kinh tế trong kinh doanh Bản chất và vai trò của nâng cao hiệu quả kinh tế Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế Phương pháp tính hiệu quả kinh tế. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp I . HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1. Khái niệm, bản chất của hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh. . | CHƯƠNG 7 HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT KINH Doanh trong doanh nghiệp Qua chương này người đọc nắm được những nội dung cụ thể sau - Khái niệm hiệu quả kinh tế trong kinh doanh - Bản chất và vai trò của nâng cao hiệu quả kinh tế - Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - Phương pháp tính hiệu quả kinh tế. - Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp I . HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH Tế trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. TOP 1. Khái niệm bản chât của hiệu quả kinh tê trong sản xuât kinh doanh. Khái niệm Hiệu quả kinh tế của một hiện tượng hoặc quá trình kinh tế là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực nhân lực tài lực vật lực tiền vốn để đạt được mục tiêu xác định . Từ khái niệm khái quát này có thể hình thành công thức biễu diễn khái quát phạm trù hiệu quả kinh tế như sau H K C 1 Với H là hiệu quả kinh tế của một hiện tượng quá trình kinh tế nào đó K là kết quả thu được từ hiện tượng quá trình kinh tế đó và C là chi phí toàn bộ để đạt được kết quả đó. Và như thế cũng có thể khái niệm ngắn gọn hiệu quả kinh tế phản ánh chất lượng hoạt động kinh tế và được xác định bởi tỷ số giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. Quan điểm này đã đánh giá được tốt nhất trình độ sử dụng các nguồn lực ở mọi điều kiện động của hoạt động kinh tế. Theo quan niệm như thế hoàn toàn có thể tính toán được hiệu quả kinh tế trong sự vận động và biến đổi không ngừng của các hoạt động kinh tế không phụ thuộc vào quy mô và tốc độ biến động khác nhau của chúng. Từ định nghĩa về hiệu quả kinh tế như đã trình bày ở trên chúng ta có thể hiểu hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực lao động máy móc thiết bị nguyên vật liệu và tiền vốn nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đã xác định. Bản chất của hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh Thực chất khái niệm hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    14    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.