Quản trị ngân hàng_ Chương 3

Chương này tổng hợp lại và tăng cường thêm những thông tin tổng quát của ngân hàng và phương pháp đo lường lợi nhuận và rủi ro. Nội dung được mở đầu bằng sự đánh giá 10 chỉ tiêu đo lường kết quả và rủi ro ngân hàng điển hình. Trước tiên cần hệ thống lại các chỉ tiêu đo lường lợi nhuận và rủi ro trong ngân hàng và có điều chỉnh. Chương hai đã trình bay các chỉ tiêu phân tích lợi nhuận và rủi ro nhưng chỉ phù hợp với số liệu đưa ra trong ví dụ ở. | CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương này tổng hợp lại và tăng cường thêm những thông tin tổng quát của ngân hàng và phương pháp đo lường lợi nhuận và rủi ro. Nội dung được mở đầu bằng sự đánh giá 10 chỉ tiêu đo lường kết quả và rủi ro ngân hàng điển hình. I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TOP Trước tiên cần hệ thống lại các chỉ tiêu đo lường lợi nhuận và rủi ro trong ngân hàng và có điều chỉnh. Chương hai đã trình bay các chỉ tiêu phân tích lợi nhuận và rủi ro nhưng chỉ phù hợp với số liệu đưa ra trong ví dụ ở chương này như cách tính hai tỷ số rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng không thể sử dụng phổ biến cho tất cả các ngân hàng. Vì vậy hai tỷ số rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng cần được thống nhất laih tính toán dùng cho ngân hàng theo hệ thống các tỷ số sau đây Lãi suât biên tê Thu nhập lãi suât - chi phí lãi suât Tài sản sinh lợi Lợi nhuận ròng 1 Doanh thu 1 Ị H s sïnhl ï jl qL. Doanh thu 1 í 5 1 Ị Tông tài Ị ng j Hệ sô sữ dụng tài sản p ỷ suât lợi nhuận ị Tống tài sản ị 1 Tỷ suât lợi nhuận i trên ị 1 von CSH ROE Jwvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvwwvwwwwwwwwwrç Lợi nhuận rồng ị ị Vồn chủ sở hữu ị 1 Hệ so sử dụng ị 1 vốn chủ sở hữu H J Tong tài sản ị Von chủ sở hữu J ì Tài sản thanh khoản - vay Rủi ro thanh khoản Tông nguôn vôn huy động tiên gửi Rûi ro lâi suât Tài sân nhay càm ïâi suât NguÔn v n nhay câm lai suât Rüi ro tin dung Nç quâ han Du no Rûi ro vôn chu sa hûu Vôn chu sô hüu Tài sàn rüi ro Tiêp theo dây ta dùng sô lieu ngân hàng CN chuung 1 dê làm vi du phân tich theo 10 ty sô do luùng lui nhuân và rui ro Bàng 1 Tï sô do lirông rûi ro và loi nhuân cûa ngân hàng CN. Cac tï sô 2000 2001 2002 Lai suât cân biên He sô sinh lui LN biên tê He sô sû dung tài sân Thu nhâp trên tài sân ROA He sô vôn CSH Thu nhâp trên vôn CSH ROE Rui ro thanh khoân Rui ro lai suât Rui ro tin dung Rui ro vôn 1. Phân tich ty sô loi nhuân và rûi ro. TOP Tiêp theo ta cân quan tâm phân tich cac ty sô lui nhuân và rui ro cua

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    24    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.