Bản kê khai cơ sở vật chất

Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật đăng ký của tổ chức khoa học và công nghệ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tên tổ chức KH&CN:. Đồng Việt Nam STT Cơ sở vật chất - kỹ thuật Số lượng Đơn vị tính Trị giá Nguồn gốc Nhà nước Nước ngoài Khác 1 2 3 . Tổng số Ghi chú: - Cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm có: nhà xưởng, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác và vốn bằng tiền. Xác nhận của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) , ngày tháng năm Lãnh đạo tổ chức KH&CN (ký và ghi rõ họ, tên)

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG