Bản kê khai cơ sở vật chất

Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật đăng ký của tổ chức khoa học và công nghệ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tên tổ chức KH&CN:. Đồng Việt Nam STT Cơ sở vật chất - kỹ thuật Số lượng Đơn vị tính Trị giá Nguồn gốc Nhà nước Nước ngoài Khác 1 2 3 . Tổng số Ghi chú: - Cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm có: nhà xưởng, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác và vốn bằng tiền. Xác nhận của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) , ngày tháng năm Lãnh đạo tổ chức KH&CN (ký và ghi rõ họ, tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    31    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.