Danh sách nhân lực của tổ chứ khoa học và công nghệ

Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Danh sách nhân lực của tổ chứ khoa học và công nghệ | DANH SÁCH NHÂN LỰC CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ STT Họ và tên Năm sinh Trình độ đào tạo Chuyên ngành Chế độ công tác Nơi công tác Chính nhiệm Kiêm nhiệm Ghi chú: - Nhân lực của các tổ chức KH&CN tư nhân và tập thể phải khai thêm mục địa chỉ thường trú hoặc tạm trú; - Nơi công tác: ghi tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc chính nhiệm Xác nhận của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) ., ngày. tháng năm. Lãnh đạo tổ chức KH&CN (ký và ghi rõ họ, tên)

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    2    1    13-05-2021