Danh sách nhân lực của tổ chứ khoa học và công nghệ

Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Danh sách nhân lực của tổ chứ khoa học và công nghệ | DANH SÁCH NHÂN LỰC CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ STT Họ và tên Năm sinh Trình độ đào tạo Chuyên ngành Chế độ công tác Nơi công tác Chính nhiệm Kiêm nhiệm Ghi chú: - Nhân lực của các tổ chức KH&CN tư nhân và tập thể phải khai thêm mục địa chỉ thường trú hoặc tạm trú; - Nơi công tác: ghi tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc chính nhiệm Xác nhận của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) ., ngày. tháng năm. Lãnh đạo tổ chức KH&CN (ký và ghi rõ họ, tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.