Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh

Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 1. Tên tổ chức KH&CN:. 2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số: Do cấp ngày tháng năm. 3. Trụ sở chính:. Điện thoại:Fax:. 4. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH&CN (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp):. 5. Đăng ký hoạt động: - Chi nhánh - Văn phòng đại diện 6. Tên Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện: 7. Lĩnh vực xin đăng ký hoạt động của Chi nhánh hoặc nội dung xin đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện: (căn cứ quyết định thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện) 8. Cam đoan: tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trong đơn và các hồ sơ kèm theo. ., ngày. tháng năm Xác nhận của Tổ chức KH&CN (Ký, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu) Trưởng Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện (Ký và ghi rõ họ, tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.