Đơn đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Đơn đăng ký hoạt động khoa học công nghệ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1. Tên tổ chức KH&CN: Tên viết tắt (nếu có): Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):. Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):. 2. Trụ sở chính:. Điện thoại: Fax: Email:. 3. Cơ quan quyết định thành lập (nếu có):. Quyết định thành lập số:. ngày tháng. năm 4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức KH&CN:. Ngày tháng năm sinh:. Trình độ đào tạo: (Văn bằng đào tạo cao nhất) Chức danh khoa học (nếu có): Số Chứng minh nhân dân: do. cấp ngày tháng. năm Số hộ chiếu: cấp ngày tháng năm. cơ quan cấp: (Đối với người nước ngoài) 5. Chi nhánh (nếu có): Địa chỉ:. Điện thoại: 6. Văn phòng đại diện (nếu có):. Địa chỉ:. Điện thoại: 7. Các lĩnh vực KH&CN xin đăng ký hoạt động: Căn cứ quyết định thành lập (nếu có) và điều lệ tổ chức và hoạt động. 8. Tổng số vốn đăng ký (Cơ sở vật chất - kỹ thuật): quy ra tiền mặt 9. Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, tôi cam đoan hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung đã đăng ký và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật. , ngày tháng. năm. Lãnh đạo tổ chức KH&CN (ký và ghi rõ họ, tên)

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG