Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ | PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH/CẤP CƠ SỞ 1. Tên đề tài/dự án: 2. Cấp quản lý đề tài/dự án: Tỉnh Cơ sở 3. Cơ quan chủ trì đề tài/dự án: Địa chỉ: Điện thoại: 4. Tổng kinh phí (triệu đồng) : Trong đó, từ ngân sách Nhà nước: 5. Thời gian thực hiện (Ghi theo Hợp đồng nghiên cứu): tháng Từ tháng . năm . đến tháng năm 6. Ban chủ nhiệm đề tài/dự án (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị): - Chủ nhiệm đề tài/dự án: - Phó chủ nhiệm đề tài/dự án: - Thư ký đề tài/dự án: 7. Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu chính (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị): 8. Tổ chức phối hợp nghiên cứu chính: 9. Đề tài/dự án được nghiệm thu chính thức theo Quyết định số . . ngày . tháng . năm của 10. Họp nghiệm thu chính thức: ngày tháng năm . tại 11. Bảo mật thông tin: Không mật Mật Tối mật Tuyệt mật 12. Sản phẩm giao nộp (Theo Biên bản bàn giao sản phẩm giữa Cơ quan quản lý đề tài/dự án và Cơ quan chủ trì đề tài/dự án). ., ngày tháng năm Cơ quan chủ trì đề tài/dự án (Ký tên, đóng dấu) ., ngày tháng . năm Chủ nhiệm đề tài/dự án (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG