Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ | PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH/CẤP CƠ SỞ 1. Tên đề tài/dự án: 2. Cấp quản lý đề tài/dự án: Tỉnh Cơ sở 3. Cơ quan chủ trì đề tài/dự án: Địa chỉ: Điện thoại: 4. Tổng kinh phí (triệu đồng) : Trong đó, từ ngân sách Nhà nước: 5. Thời gian thực hiện (Ghi theo Hợp đồng nghiên cứu): tháng Từ tháng . năm . đến tháng năm 6. Ban chủ nhiệm đề tài/dự án (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị): - Chủ nhiệm đề tài/dự án: - Phó chủ nhiệm đề tài/dự án: - Thư ký đề tài/dự án: 7. Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu chính (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị): 8. Tổ chức phối hợp nghiên cứu chính: 9. Đề tài/dự án được nghiệm thu chính thức theo Quyết định số . . ngày . tháng . năm của 10. Họp nghiệm thu chính thức: ngày tháng năm . tại 11. Bảo mật thông tin: Không mật Mật Tối mật Tuyệt mật 12. Sản phẩm giao nộp (Theo Biên bản bàn giao sản phẩm giữa Cơ quan quản lý đề tài/dự án và Cơ quan chủ trì đề tài/dự án). ., ngày tháng năm Cơ quan chủ trì đề tài/dự án (Ký tên, đóng dấu) ., ngày tháng . năm Chủ nhiệm đề tài/dự án (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
200    159    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.