Phiếu mô tả công nghệ

Thủ tục hành chính, sở khoa học và công nghệ, Phiếu mô tả công nghệ | PHIẾU MÔ TẢ CÔNG NGHỆ (*) 1. Tên công nghệ 2. Thuộc đề tài/dự án: 3. Chủ nhiệm đề tài/dự án: 4. Cơ quan quản lý đề tài/dự án: 5. Tên sản phẩm: 6. Mô tả (sơ lược quy trình sản xuất; sản phẩm và đặc tính kỹ thuật; lĩnh vực áp dụng; yêu cầu nguyên vật liệu; yêu cầu nhà xưởng, nhiên liệu.; yêu cầu nhân lực) 7. Công suất, sản lượng: 8. Mức độ triển khai: 9. Số liệu kinh tế (đơn giá thành phẩm, giá thiết bị, phí đào tạo, phí vận hành, phí bản quyền, phí bí quyết, tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm ): 10. Hình thức chuyển giao (chìa khóa trao tay, liên doanh, bán thiết bị, bán li – xăng ): 11. Dạng tài liệu (công nghệ, dự án, tiến bộ kỹ thuật ): 12. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: Chủ nhiệm đề tài (Ghi rõ tên, học hàm, học vị và ký) Xác nhận của cơ quan chủ trì (Thủ trưởng ký tên, đóng dấu) (*) Ghi chú: Phiếu mô tả công nghệ được đánh máy và trình bày trên khổ giấy A4. Không điền trực tiếp thông tin vào mẫu phiếu này.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG