Phiếu khai báo người phụ trách an toàn

Thủ tục hành chính, sở khoa học và công nghệ, Phiếu khai báo người phụ trách an toàn | PHIẾU KHAI BÁO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ I. CƠ SỞ BỨC XẠ Tên cơ sở bức xạ: Địa chỉ: . Điện thoại: Fax: Email: II. LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ và tên: .Nam Nữ Ngày tháng năm sinh: . Nơi sinh: Số CMND: . Ngày cấp: Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Địa chỉ hiện nay: Trình độ đào tạo: .Chuyên ngành: . Trình độ nghiệp vụ: . Phòng/khoa/phân xưởng đang làm việc: . Địa chỉ: . Điện thoại: Fax: Quyết định bổ nhiệm là cán bộ phụ trách an toàn bức xạ số, ngày ký. Có được đào tạo về an toàn bức xạ không?: Có Không Giấy chứng nhận số: Ngày: . Cơ quan cấp: . NGƯỜI LẬP PHIẾU (ký tên và ghi rõ họ tên) , ngày tháng. năm NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ (ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.