Quy chế tài chính

QUI CHẾ TÀI CHÍNH I. MỤC ĐÍCH Nhằm phục vụ cho công tác quản lý tài chính kế toán, hóa đơn chứng từ một cách tốt nhất, củng cố và bổ sung các quy định về quản lý tài chính kế toán mà Công ty đã ban hành trước đây, nay ban hành Qui chế Tài chính này để toàn thể cán bộ công nhân viên áp dụng thực hiện. II. QUI ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ Tất cả các khoản chi phải có hóa đơn của Bộ Tài Chính (Hóa đơn đỏ). Trường hợp không thể lấy được hóa đơn. | QUI CHE TAI CHÍNH I. MỤC ĐÍCH Nhằm phục vụ cho công tác quản ly tài chính kế toán hóa đơn chứng từ một cách tot nhất cung cô vá bô sung các quy định ve quán ly tái chính kế toán má Công ty đá ban hành trứơc đáy nay ban hánh Qui chế Tái chính náy để toán the cán bộ công nhán viên áp dung thực hiện. II. QUI ĐỊNH VỀ HOA ĐƠN CHỨNG TỪ - Tất cá các khoán chi phái cô hoa đơn của Bô Tái Chính Hoa đơn đô . - Trứơng hơp không thê lay đứơc hoa đơn Bô Tái Chính thì phái cô hoa đơn bán lê ghi đáy đu tên địa chỉ kinh doanh cua bên bán vá cua Công ty ghi rô nôi dung mặt háng sô tiên trên hôa đơn chứ ky vá ho tên cua ngứơi ngứơi bán háng. Giơi han giá trị cua hôa đơn náy lá từ đông trơ xuông. - Trứơng hơp mua háng cô giá trị lơn hơn đông má không thê lấy đứơc hôa đơn Bô Tái Chính thì trứơc khi mua phái thông báo cho Kế toán trứơng xêm xêt khi đứơc Kế toán trứơng chấp thuạn ky váo phiếu đê nghị mua háng vá thanh toán thì mơi đứơc mua khi thanh toán phái lay biên nhán nhán tiên hoác hôa đơn bán lê ghi đáy đu tên địa chỉ kinh doanh cua bên bán vá cua Công ty ghi rô nôi dung mát háng sô tiên trên biên nhán nhán tiên hoác trên hôa đơn bán lê chứ ky vá ho tên cua ngứơi ngứơi bán háng. III. cAc biều mAụ sử dụng khi mua hang vA thanh toan bang tiền mặt -TRÌNH Tự LUÂN chuyền chứng từ thụ chi tiền mặt 1 . Phiếu đề nghị mua hang va thanh toan Xem mẫu Ngứơi đê nghị mua háng trứơc khi mua phái lên kế hoach mua háng kiêm tra giá trên thị trứơng trình phu trách bô phán kiêm tra vá ky chuyên Kế toán trứơng ky sau đô trình Tong Giám Đôc ky duyêt tiến hánh giao dịch mua háng. Đối. vơi các công trình thì ngứơi đê nghị mua háng láp phiếu đê nghị mua háng vá thanh toan trên cơ sơ dự toán đa đứơc duyêt mua từng phán hoác mua toàn bộ vật tư thiết bị. đã được dự toán tuy theo tiến độ công việc trình phụ trách công trình ky chuyển Kế tôàn công trình kiếm trá trình Kế tôàn trưông ky trình Tong Giám Đôc ky duyệt. Sáu khi cô đáy đu chư ky kiếm trá trến phiếu đệ nghị muá háng vá thánh toàn kế

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.