Quy chế tài chính công ty

QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy chế tài chính của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh Kế toán thống kê và Điều lệ Công ty. Điều 2: Quy chế tài chính này áp dụng trong nội bộ Công ty. Đối tượng thi hành Quy chế Tài chính là toàn thể nhân sự làm việc trong hệ thống Công ty. Điều 3: VỐN VÀ TÀI SẢN Vốn của Công ty là phần vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: - Vốn. | QUY CHE TAI CHÍNH CONG TY CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Quy chế tài chính cua Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp Pháp lệnh Kế toàn thông kê và Điêu lệ Công ty. Điều 2 Quy chế tài chính này áp dung trong nôi bô Công ty. Đôi tương thi hành Quy chế Tài chính là tôàn thê nhàn sự làm việc trông hệ thông Công ty. Điều 3 VON VA TAI SAN Vôn củà Công ty là phàn vôn thàm già hôàt đông sàn xuất kinh dôành bàô gôm - Vôn điệu lệ - Vôn huy đông - Vôn tiếp nhàn - Vôn Vày - Vôn tích luy - Vôn khàc Tài sàn Gôm tài sàn cô định và tài sàn lưu đông. Điều 4 NGUYÊN tAc quan trị von vA tAi SAN . Nguyện tắc chung Tất cà càc cấp quàn trị và nhàn viện củà Công ty phài đàm bàô vốn tài sàn được quàn trị và sự dung trện cơ sơ bàô tôàn phàt triện và màng lại hiệu quà. Đông thơi phài hôàn tôàn chịu tràch nhiệm nếu đệ xày rà tình tràng tô 11 thất tài sàn. Tổn thất tài sàn là sự mất màt hư hông làm giàm già trị hày ứ đông vôn và tài sàn cuà Công ty. . Càc cấp quàn trị là trương phông bàn phu tràch càc đơn vị sàn xuất kinh dôành trưc thuôc Công ty không đươc tư y thày đôi cơ cấu vôn và tài sàn mà Công ty giàô chô đơn vị mình đệ hôạt đông sàn xuất kinh dôành. . Càc cấp quàn trị trện không đươc phệp nhương bàn chô thuệ càm cô thế chấp thành ly tài sàn đươc giàô. . Môi vi phàm càc nguyện tàc quàn trị vôn và tài sàn càc càp quàn trị và cà nhàn trưc tiệp gày rà phài chịu tràch nhiệm trươc nhà nươc đài hôi cô đông và phàp luàt bị xư phàt hành chính bôi thương vàt chàt truy cưu tràch nhiệm hình sự . . Càc càp quàn trị phài xày dưng kế hôàch thực hiện kiệm trà và cài tiến công tàc quàn trị vôn và tài sàn đươc giàô. CHƯƠNG III QUAN trị doanh thu chi phí vA gia thanh. Điều 5 NGUYÊN tAc quan TRỊ . Ban Giám đốc điều hành Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức và kiểm tra chặt chẽ các chỉ tiêu doanh thu chi phí và già thành sàn phàm dịch vu với muc tiều cuối cung là hiểu quà doanh nghiềp. . Càc cấp quàn trị đơn vị sàn xuất kinh doanh trực thuốc phài tính đung tính

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
351    34    2    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.