Hướng dẫn công việc hạch toán

Hạch toán kế toán được tuân thủ theo chế độ kế toán: QĐ 167/2000QĐ-BTC ngày 25/10/2000 do Bộ tài chính ban hành đã trình bày cách hạch toán chi tiết từng tài khoản. Tài liệu này chỉ đề cập đến một số nội dung hạch toán chủ yếu của công ty. | HƯỚNG DAN CONG VIỆC HACH TOAN 1. MO TẢ Hach toán kế toán được tuân thu theo chế độ kế toán QĐ 167 2000QĐ-BTC ngày 25 10 2000 do BỌ tái chính ban hành đá trình bày cách hách toán chi tiết từng tái khoán. Tái liệu náy chỉ đế cáp đến mọt sô nôi dung hách toán chu yếu cUá cong ty. Một sô Tai khoan khi sử dung can chú ý sư dung tái khoán 131 331 142 cán phái chi tiết như sáu - TK 1311 Phái thu khách háng - TK 1312 Khách háng ưng trưôc - TK 3311 Ưng trưôc nhá cung cấp - TK 3312 Phái trá cho ngưôi cung cấp - TK 1421 Chi phí trá trưôc - TK 1422 Chi phí chợ kết chuyện Tai khoan sử dung nội bộ - Các đôn vị cô sô sử dung tái khoán 336 phái trá noi bo TK336A Thánh toán noi bo vệ các khoán von vá tái sán TK336B Thánh toán noi bo ve các khoán nghĩá vu sán phẩm vá dịch vu noi bo Các đơn dụng thêm tài khoản nội bộ sau NEU CO TK 336X các khoán thánh toán noi vôi vôi TK 336M các khoán thánh toán noi bo vôi TK 336N các khoán thánh toán noi bo vôi TK 336K các khoán thánh toán noi bo vôi - Ván phong sử dung tái khoán 13680 Má hiệu các đôn vị noi bo phái thu noi bo Bang ma cac đơn vị nội bộ TT Đôn vị Má hiệu Địá điệm 1 I 2 TT Kê toán tong hơp cộng ty cán lửu y khi sử dụng tái khoán nội bộ cua phán xửơng in sau khi kiêm tra đoi chiêu nội bộ xong cán phái đoi má hiêu nội bộ chi tiết phát sinh sang tong hơp in ví du 13680I1A 136801 Hạch tộán một sô nghiệp vu 1 . Hach tộán thuế GTGT 1 Ghi thuế đáu váo Nô TK 1331 1332 NỢ TK 152 153 627 641 642 . Có TK 1111 112 3312 336B . 2 Ghi thuế đầu ra NỢ TK 1111 112 131 . Có TK 511 721 Có TK 3331 3 Thuế đầu vầó khóng được khấu trừ NỢ TK 632 Có TK 1331 Các đơn vi cơ sở Hach toan khấu trừ thuế đầu vào 4 Khấu trừ thuế đầu vầó Nợ TK 3331 Có TK 1331 Só tiền bầng tổng só thuế đầu vầó được khấu trừ 5 Kết chuyền thuế phầi nóp về cóng ty Nợ TK 3331 Có TK 336B Só tiền bầng thuế đầu vầó trư thuế đầu rầ tưc lầ ghi só dượng nếu đầu rầ lợn hợn đầu vầó só ầm nếu đầu rầ nhó hợn đầu vầó Vần phong cong ty 6 Hạch tóần kết chuyền thuế phầi nóp cuầ cầc đợn vị cợ sợ Nợ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
229    21    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.