CÁC QUI ĐỊNH HOÀN THUẾ GTGT

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế. Ví dụ:Doanh nghiệp A kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào, đầu ra như sau: (Đơn. | Hướng dẫn hoàn thuế GTGT Cập nhật 25 12 09 CÁC QUI ĐỊNH HOÀN THUẾ GTGT I-ĐỐI TƯỢNG VÀ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau Trường hợp 1 Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên không phân biệt niên độ kế toán có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế. Ví dụ Doanh nghiệp A kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào đầu ra như sau Đơn vị tính triệu đồng Tháng kê khai thuế Thuế đầu vào được khấu trừ trong tháng Thuế đầu ra phát sinh trong tháng Thuế phải nộp Lũy kế số thuế đầu vào chưa khấu trừ Tháng 12 2000 200 100 -100 -100 Tháng 01 2001 300 350 50 -50 Tháng 02 2001 300 200 -100 -150 Theo ví dụ trên doanh nghiệp A lũy kế 3 tháng liên tục có số thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra. Doanh nghiệp A thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT với số thuế là 150 triệu đồng. Trường hợp 2 Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng hoặc chuyến hàng nếu xác định được GTGT đầu vào riêng của chuyến hàng . Đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu gia công xuất khẩu qua một cơ sở khác ký hợp đồng gia công xuất khẩu gia công chuyển tiếp xuất khẩu đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hóa đi ủy thác xuất khẩu cơ sở trực tiếp gia công hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp 3 Đối với cơ sở mới thành lập đầu tư tài sản mới đã đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng chưa có phát sinh doanh thu bán hàng để tính thuế GTGT đầu ra nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế từng quý. Ví dụ 1 Cơ sở kinh doanh mới được thành lập năm 1999 trong năm 1999 thực hiện đầu tư phần giá trị xây lắp là 6 tỷ đồng giá trị máy móc thiết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.