Sổ cái ( kế toán nhật ký chung)

Mẫu Sổ cái ( dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) theo mẫu S03b- H được ban hành theo quy định số: 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài Chính. | Bộ Sở . Đơn vị . Mẫu số S03 b -H Ban hành theo quy định số 999 -TC QĐ CĐKT ngày 2 11 1996 của Bộ tài chính SỔ CÁI Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung Năm. Tài khoản . Số hiệu . Ngày tháng ghi sổ DIỄN GIẢI NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu TK đối ứng SỐ TIỀN GHI CHÚ Số trang STT dòng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ -Sổ này đánh số từ trang 01 đến trang -Ngày mở sổ . Người lập Ký Phụ trách kế toán Ký Lập ngày . tháng . năm . Thủ trưởng đơn vị Ký tên đóng dấu Họ tên Họ tên Họ tên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    1    13-05-2021