Kế toán quản trị_ Bài 6

Mục tiêu ♦ Phân biệt hê thống chi phí tiêu chuẩn với hệ thống chi phí thực tế. ♦ Giải thích được bằng cách nào hệ thống chi phí tiêu chuẩn giúp kiểm soát chi phí. Lợi ích của hệ thống chi phí tiêu chuẩn. ♦ Phân biệt được định mức lý tưởng và định mức thực tế. ♦ Mô tả 2 phương pháp xây dựng định mức. ♦ Xác định định mức NVL trực tiếp, lao động trực tiếp và phân tích sự biến động chi phí NVL trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp. ♦ Phân biệt được. | BÀI 6 KIỂM SOÁT CHI PHÍ BẰNG HỆ THỐNG CHI PHÍ TIÊU CHUẨN Giảng viên . Hồ Phan Minh Đức Mục tiêu Phân biệt hê thống chi phí tiêu chuẩn với hệ thống chi phí thực tế. Giải thích được bằng cách nào hệ thống chi phí tiêu chuẩn giúp kiểm soát chi phí. Lợi ích của hệ thống chi phí tiêu chuẩn. Phân biệt được định mức lý tưởng và định mức thực tế. Mô tả 2 phương pháp xây dựng định mức. Xác định định mức NVL trực tiếp lao động trực tiếp và phân tích sự biến động chi phí NVL trực tiếp chi phí lao động trực tiếp. Phân biệt được dự toán tĩnh và dự toán linh hoạt. Các lợi ích của dự toán linh hoạt. Soạn thảo dự linh hoạt. Giải thích tầm quan trọng của việc lựa chọn đại lượng đo mức hoạt động căn cứ hoạt động để soạn thảo dự toán linh hoạt và phân bổ chi phí SXC. Xác định định mức SXC khả biến SXC bất biến và phân tích biến động chi phí SXC khả biến bất biến. Xác định mức ý nghĩa của các biến động chi phí. Thảo luận về việc kiểm soát các biến động chi phí trong tổ chức Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu các công cụ được sử dụng bởi các nhân viên kế toán quản trị để trợ giúp các nhà quản lý trong việc kiểm soát chi phí và các hoạt động của tổ chức. 1. Hệ thống chi phí tiêu chuẩn Hệ thống chi phí tiêu chuẩn standard cost systems được các nhân viên kế toán quản trị sử dụng để trợ giúp cho các nhà quản lý trong việc kiểm soát chi phí của tổ chức. Hệ thống này có ba thành phần chi phí tiêu chuẩn chi phí thực tế và biến động giữa chi phí thực tế và chi phí tiêu chuẩn. - Chi phí tiêu chuẩn hay còn gọi là định mức chi phí standard cost là sự ước lượng chi phí để sản xuất một đơn vị sản phẩm. Chi phí tiêu chuẩn được thiết lập cho từng khoản mục chi phí sản xuất nguyên liệu trực tiếp lao động trực tiếp và sản xuất chung dựa trên lượng tiêu chuẩn ví dụ như số giờ lao động số lượng nguyên liệu .cần để sản xuất một đơn vị sản phẩm và giá tiêu chuẩn của mỗi nhân tố đầu vào ví dụ giá ước tính cholkg nguyên liệu mức lương ước tính cho 1 giờ lao động . . Thí dụ một sản phẩm A cần kg

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.